•'^>:^-^vi>ry>:-^

(..; ,y ■_ -^;

/:a:^/^.

.■••••'.■■,;■:■. vfis- :.<*.-'.•;

* '.•■•-■•• /•••v^: ,.-.-■ -^•^^■•^.^•■l»/'::^:r.*'\^" *.'r.V'

: ?.•■■ •• ■■'.•*• .^•.•' . -^ •••■•••. ^-■^■«-f;^'.'^^^*'-^^-.;:^^/':-; ' > -•. :-i-\'. :. ■: ^"•r--:-.>r "^^/•< •^v.-^/. :'v v\ .'\ ..

.vj--*.^

■<

^•^■^•^•^■••^•^■'^>>5'^*-^v.-^ <V- >^-*- "• ^ ° -^•''V*V-:'}V;".,'.;-.^ ";:';■ '•';:■.. •:, ,••:,* ::.J '••,.■':•■

5^^?:-^-:i^i^':i^^--i:;%.- - v ;•.■.. ; ■-•;■-■•. .- •;: ::'.\ - ■.';;-^*i. •■.^ ■;• - .^::;-::^-i;^":-^:v'^^\vV;;V:>^^^^^^

■^ i^':^s'^-'^S-f^^ ^-:*.V?(. i^-: :'V'^*;;.--:-::'^;'v;:.. '/^^^•^^c:;; ^ •.v;v;^' .; V •:; %'\:'v^- •■•■•.•:- ■■^''.-^hJ'^ '■ ^>>" :--:.;ife^^ . ^--^:.; ^^t* ^^U' :^.: ^:: r ^^jy

:.*-••• rtt ■'■••■.'*'' ■'-■'•'V" ''•■'* * -•.■^•- ••^i^ ■*•-•'■ •■• ■<'*,'<?*'*^**:^. '■•'•■;•: ^" ;, '^i, :•-'.• :■■'•-, y ••'■•■V '

y,:'-'':^'"* '■%<:' 'i'-^'^'.^'. ''i^"''."'*^' ^,"'"^'-';: ■•';':.':•'•;•;■; >-^l^,:;;' ■; ■; *

«j -''■•■; •«•••-^■^'».' i'.^*». * :'■ "'. •."■*.. ., ;; '■■.'■'■-■ ■■■'■' •••;'*.;.••.•' ;i'ri. '••■ ,' ■•' * ;.. V ;

>■ '-

■•^\ ■■ :.•..•■:;:■• ; •,; :;^vv :.;•;: .•..^; ■• : •. : . ••, -„; , .-^- ^ ; - -'■ > :.;;

f^- .^-^.K ••'..'.^. r. ;.•>.•■•:; ; ;-:.' -•V ^v ••T-.v.- . - .■%_.• . -■ , V^ 'A-; >.;;^ ^^*

•■^■j ."'.•»;»,;■.•.'..•, .'•*.; ,• ., ' ' •' . : '. ' ^ ■' :"» -•■;-•'■'': ,..■■•";■;•*' *', . •.■

' .•?.• f :.^:i.^ -::-..■ •r ■' •• ■••■■»■■< ■■ ,

;^^^^:.:^^^^:"^a:'^^;^;:V^^^^^-v

::'<!?^:;T>';-/^;^'-v^""'v^. ■:-:--'^^:X:;' i> ■• :■'■'-.■ ' •■; ■,'••:> ••?.;■:♦■.■■'::.■;-; :.-. l^

m

P O L Y A N I) R 1 A.

/. ]\Tonogynia, C A P P A R I S.

Ccu. pl. ed. ScJireh. n. 8y6. Juss. a^.l.

Ca

>al. 4-phylliis , corincciis, dcciduus. Pet. 4. Sfam. louqa. Stigm. capilatnm. Bacca corlico>a , Mipcra, i-locnlaris , pcdunculata. 1. C. RUPESTJRJS. Smith fl. f^r. pr. 1. p.355. J)cr. pr^ s. nat. 1. p. 245. C. incrmis , foJiis subrotundis carnosis pcr>i,^lcmiLus , stipulis setaccis deciduis , pcdunculis solitariis uiii- floris folio longioribus.

C. peduncularis. Presl dcl. Prag. p. 21 , ct fl. slc» t. p. iu.

C. non spinosa Bellonii, fructu majore. Cup. II. Cath. supp. alt. p. 14. C. non spinosa. Cast. U. Mess. p. 5. lc. Sihth. fl. gr. t. 48^ ^ ex prodr. In rupibus calcareis , et ad muros vetustos. Majo , Junio. Ji

Pedunculi sub anthesi sacpc folio acfjuales; et stipu- lae , quae ex ipso Preslio sunt sctaccac deciduac , ac soluramodo in planlis junioribus conspiciendae , <£uomodo spinosae, uti ex illius diagnosi, dici possunt? Quod certum , in plantis prope Panormum , et alibi observalis nunquam stipulas spinosas vidi. 2. C. spiNOSA. Lin. sp. pl. 750. Ucria II. Pan. p. 2tS, excluso loco natali. C. stipulis spinosis uncinatis , foliis subrotundis retusis

^ POLYANURIA--MONOGYNIA.

glaberrimis , pcdunculis solilariis uiiifloris folio sub- aequalibus. Ic. Duham, arb. ed. iiov. v, /. /. 34- Blachw. herh,

t. 4^7' In rupibus calcareis , ac vulcanicis ; Palagonia y MineOj

Militello di Val di Noto, Majo , Junio. 1h.

Folia in Sicilia semper glabra vidi j carum color , ut in praecedente virescens , minora tamcn minusque carnosa quam in illa. 3. C.ovAT 4. Desf. atl. i. p.4o4- TVill. sp.pl. 2.p.n3i. C. cnulibus lignescentibus , stipulis spinosis uncinatis , loliis ellipticis oblongisque deciduis apice spina in- curva munitis^ junioribus ramulisque pubescentibus^ pedunculis solitariis unifloris folio longioribus , bac- cis pyriiormibus.

C. sicula. Duham. arh. ed. nov. vol. i.p. /5^, sine ic. C. Fontancsii. Dec. pr. s. nat. 2. p. 246, Spr. s. veg. 2. p. 5y2. Presl fl. sic. 1. p. ///. C. duplicata spina , folio acuminato. Cup, H. Cath. p. 36.

C. spinosa. Cast. H. Mess. p. 5. Ic. Fl. sic. t. 24g. Quer. hish. 3. t. 78. C. duplicata spina , folio acuto. Bocc. sic. t. 42. Cup. panph. 2. t. 8y. In collibus , et campis argillosis mari finitimis ; Gir- genti , Favare y Cattolica , Tusa j Catania y Paternbj ^dernb , u^lgosta , Priolo. Aprili , Majo. tl

Caules pro loci natura hycme porcunt vel persistunt. Icon Jiocconi ad hanc specicm ccrte spectat ex lo- co , et confcr quac dixi in pl. rar. p.2ii. C. aegy- ptiaca Lam. quoad spcciniina crclica Sicbcriana ab

roLYANIililA MONOG Y NIA. 5

hac noslra non divcrsa •, quac laiiion al) ii.onc (\ aegyptiacae JJelis. Jl. aeg^ypt. p.()3. t. 3i. J. 3 rc- cedit, ob lolia nuncjuain ita obovala ac basi tiirir.iia, ol slipulas magis uncinalas, ut in illa. An cjii^df specici variclatcs?

III

C II E L 1 D 0 N I U M.

///55. !i36. Smith Brit. J2. p. 56'2. n. 241.

Cal. 2-phyllus. Pet. 4. Siliqua supera , 2-val\is, i-

locularis. Sem. plurinia , cristata. C. MAJUS. Lin. sp.pl. 7.2J , cxcl. var. h. Pf^ill. en.

H. Ber. 1. p. 56i. Uctia II. Pan. p. ^K). Presl

fl. sic. 1. p. 34. C. pedunculis umbellalLS , petalis cUipticis integerriinis,

foliorum pinnis sublobatis obtuse dentatis.

C. majus , vulgare. Ciip. H. Caifi. p. 48.

C. majus. Cast. H. Mess. p. 7. Ic. Lam. ill. gen. t. 45o. f. /. Bull. herb. t. 61. A.d sepes umbrosas , et ad margincs syJvarum j liagusaj

Modica , Scicli, Spaccaforno 3 Buccheri y Vizzini ,

Milo , Boschi di Valdemone. Aprili, Junio. %

G L A U C I U M.

///55. 236. Smith Brit. 2. p. 563. n. 242. CiiE/.iDONJi sp. Lin.

Cal. 2-pliyllus. Pet. 4. Siliqua supera , 2-Iocularis , 2-3-valvis. Sem. plurima, punclata. . G. LUTEUM. SndlJi l.c. Spr. s. veg. 2. p.5yt. Presl fl. sic. f.p. 33.

6 rOLYANDKlA .MONOGYNIA.

G. caule ^'labio , loliis repandis inferiorihus lyralo-

piniiatifidis, summis cordalis aniplexicaulibus; silic^uis

lubcrculalo-scabriusculis.

G. flavum. Dec. syst. nat. 2. p. g4.

C.helidonium glaucium. J^in. sp. pl. ^24. Ucria H,

Pan. p. 21C).

Papaver corniculatum, luteum. Cup. II. Catli. p.iGi.

Cast. H. Mess. p, 42. Ic. FI. dan. 585.

Papavcr corniculatum , majus. Dod. penipt. 44^- In arcnosis , ac glareosii» maritimis. Aprili , Septembri. %

P A P A V E R.

GeTi. pl. ed. Schreh. n, 881. Juss. 23G.

Cal. 2-phyllus , caducus. Pet. 4. Stig. radiatum. Caps. supera, sub stigmate persistonte poris dchiscens.

P. nvBRjDUM, Lin. sp. pl. ^25. Presl fl. dc. i. p. 3i.

P. capsula hispida obovato-globosa torosa , caljxinis foliolis pilosis , foliis 2-3-pinnatiiidis , laciniis cunei- formi-linearibus aristatis , caule folioso multifloro hispidulo.

P. Argemoue dictura^ capitulo hirsuto rotuodo , to- rulis canaliculato. Cup. H. CatJi. p. i63, P. erraticum, folio magis inciso. l.ast. II. Aless. p.42.

Ic. Engl. bot. t. 43 , ex Dec,

Argemone capitulo hirsuto rotumlo , torulis canaii- culato. Moris. hist. 2. s. 3. t. 14. f. g.

luter segetes ubiquc.

Aprili , Majo. O

I't)l. VA N l)JU.\ lVl()Nl>0 VNl .V. 7

2. P. J/iGKM()i\ L'. Ai/i. sp. pl. yj5. Ccrict 11. l\ui p.

220. Pival fl. sic. 1. p. S/. V. c;ii)sula liispida cloii^^ato-clavala , loliolis calytini-,

f^laljriusculis , loliis Lipiiiiialis laciiiiis JiiKaiil)us bc- tula (ciniiualis , caiilc iolloso iiiulliIl<«ro Iiis[)i<lo.

P. Ar^ciiioiif (licliiiii; (;n>ilu]o tciiuiorc liirsulo. ('(if>

II. Cath. p. i63.

Argcnionc syJvcslris. Cast. 11. Mcss. p. S:i. Ic. FL clan. 86y.

Argcmone capilulo longiorc , tciuiiorc , hiisulo. 3Io

ris. /list. 2. s. 3. t. 44. /• ^O. liilcr scgcles ; JlJistretta , Caronia. INJajo , Junio. O In praeccdcntc pili \\\ caule, foliis, ct pctiolis aflpres->ij

in Jioc caulis infcrne pilis palcnlibus , bupcrnc pilis

adpressis Iiispidus ) Jlores parvi in ulrisc|uo , pclalis

Lasi nigro-maculatis. 3. P. RiioEAS. Liii. sp. pl. 756". Ucria II. Pan. p . 220.

Presl fl. sic. 1. p. 3 2. P. capsula glabra obovata , foliolis calycinis ])il<)sis ,

loliis pinnatilidis glabriusculis , laciniis inci^o-dcnlalis

elongatis acutis , caulc luultilloro sclulis palcnlibus

hispido.

P. erraticum majus. Cup. II. catJi. p.i6^ , cl i>upp.

alt. p. 70. Cast. II. Mess. p. 42. Ic. Fl. dan. l5So. SturmJI. germ. p. 1. fasc. /7.

P. erraticuni. Dod. petnpt. 44y. 6. minor y petalis immaculatis coccincis.

P. errnlicum, minus. Cup. II. Cai/i. p. i63. Ic. P. Rlioeas , minus. Daltch. hibt. 43(j. f. Si. c. petalis dentalis. Intcr scgctes ubiquc. Aprili , Majo. 0

8 P01.YANDRlA--MOyOGYMA.

Pili caulini plus minusque conferti , patnll vel in pedunculis subadpressi ; foliorum laciniae vel omnes aequales, vel terminalis elongata. 4. P. RouBiAEi. J^ig. Dec. s. nat. 2. p. 'yS. Presl fl^ sic. 1. p. 32.

P. capsulis glabris obovato-subrotundis, foliolis caly- cinis pilosis , foliis bipinnalifidis hirsutis , laciniis linearibus setula terminatis^ setis caulinis patulis , caule paucifloro.

Ic. J^iguier diss. 3g. n. 4. t. 1. f. / , ex: Dec. l. c.

In submontosis ; Palazzo Adriano ( Gasparini) y Tra- pani ( Presl ).

Majo , Junio. O

Setae omnes albidae , non inferiores violaceae , uti ex Presl ; in pedunculis et in foliis adpressae ac brevio- res , in caule et in petiolis patentes : caules inferne violacei j foliorum laciniae 3-1. lin. latae , setula longa terminatae : flores fere ut in praecedente.

N Y M P H A E A.

Smitli fl. gr. pr. 1. p. 36o. Spr. s. veg. 2. n. i^5o.

Cal. 4-5-pliyllus. Pet. plurima , germini sub stamini-

bus inserta. Stam. cxteriora dilatata. Stig. radiatum,

sessile , nectariferum. Bac. supera , multilocularis ,

polysperma. 1. N. ALBA. Lin, sp. pl. y2g. Ucria H. Pan. p. 221,

Presl fl. sic. 1. p. 2g. ]S. foliis ovalo-orbiculalis integerrimis cordatis , lobis

approximalis , sligmale 6-radiato , radiis adscenden-

tibus.

Is\ major , alba. Cup. II. ddh. p. i54.

rOLYANDRlA- MONOOYNIA. q

Ic. Fh dan. €ofi, Sturm Jl. germ. p. t.fasc. 3o.

IN. alba. Dod. pempt. 585. f. /. h. minor.

N. alba , minor. Ciip. 11. Cath. p. 184. In fluminibus lcnte ilucnlibus ; Jlagiisa , ScicU, Mo-

dica ; \\\ lacubus , et stagnis maritimis ambac varie-

tates ; Spaccaforno ai pantani prcsso del mare. Majo, Junio. %

t N U P II A R.

Smith fl. gr. pr. /. p, 3 61. Spr, s. veg. 2. n. ic)52. NrMPHAEAE sp. Lin,

Cal. 5-6-phyllus. Pet. plurima , rcceptaculo cum sta- minibus inserta , dorso nectarifera. Stig. radiato-sul- catum , sessile. Bac. supera , multilocularis , poly- spcrma.

t 1. iV. LUTEA. Smith l c. Spr. s. veg. 2. p. 60G. Presl fl. sic. /. p. ^g.

N. stigmate integro umbilicato , foliis ovali-cordatis^ lobis approximalis , petiolis acutangulis. Njmphaea lutea. Lin. sp. pl. 759. Ucria H. Pan.

p. J22Ji.

N.lutea, major. Cup. H. Cath. p.i54. Ic. Fl. dan. 6o3. Majo , Junio. % In Sicilia ex Cupani ac PrQslio , et prope Castello-

buono ex Ucria,

10 1-.>1.YAVDU1 V— MoNOdYXIA.

C I S T U S.

Juss. 2g4- Pers. sy?i. pl. 2. p. y4. n. i3t3.

Cal. 5-phyllus , foliolis subaequalibus. Cor. 5-pctala. Caps. su]iera , 5-raro 10-locularis , valvulis lolideni medio septiferis. 1. C. viLLosus. Lin. syst.veg.412. Presl fl. sic. t. p. 114.

C. foliis subrotundo-ovatis rugosis subtomentoso-hirtis (laete virentibus) petiolatis , petiolis sulcatis connato- vaginantibus , pedunculis i-floris i-3-nisve , foliolis calycinis acutis pedunculisque piloso-villosis. C. pilosus. Lin. sp. pl. jSy , ex errore lypoi^raflco. C. mas , subrotuudo folio hirsulissimo. Cup. II. CatJi. supp. alt. p. ig.

Ic. Duham. arb. ecl. 1. t. 64-

Cistus mas Matthioli. Dalech. hist. p. 222, sed flores in icone parvi.

In coUibus aridis , et asperis monlosis.

Majo , Junio. "h

Ftores rosei , ut iu sequente. 2. C. CRETicus. Lin. syst. veg. p. ^97.

C. foliis spathulato-ovatis oblongisque subtomentoso- iiirtis ( obscurc virentibus ) margine subundulatis petiolatis , petiolis sulcatis subdistinctis , pedunculis i-floris i-3-nisve, foliolis calycinis acuminalo-elon- galis peduncuiisque villosis.

C. ledon , sive viscosus , salvifolius', crispus , purpu- rcus , humilis. Cup. H. Cath. supp. alt. p. if) y ex icone Panph. ad hanc speciem spcctat , uoq vcro ad C. crispum sub ffuo citatur a Preslio.

Ic. Jacq. rc. rar. 1 . t. g5.

C. ialvitolius lcdon , seu viscosus , ]}urpurcu$, hu-

VOLYaNDUIA— MoNociYNTA . 1 \

nillls , vlllo.sii.s. C/f/). juinpJi. 1. t. 'yf). lion. t. t^t.

C l;i<laiiilcia , crclicu, JJkx/k ccfit.3. p. .'i^. t. 67. / / '/ottni. it. p. Jo. In (•ollibus aridis SlciJiac iiicridioiiali.s (J/r<rcfiti j S/-

Cii/iafia, 3/azzaraj Alicata , Spaccafbnio j Ao/o. Majo, Jiiiiio, ft Species ailinis adiiioduiu [)racccdciili , a (|ua poiis^i-

niuiii diversa , caulis pti/^eacefttia Uwn patculc , (|iiac

iii illa dcnsi^siiua albida ac adpres^a ; foliis loiigifj-

ribus , obscure vircnlibus , subtus iiiagis scabiis ; ca-

lycittis Jo/ioiis acuiuinato-cloiigatis , (juac in C. vii-

loso acula sed iion elongata sunt. Petio/i ia foliis

supcrioribus sacpe basi connalo-vai^iuantcs, non di-

stincti. Cum speciminibus crclicis, ct iconc Jctcq. hacc

nostra optime convenit. 3. C, CRisFus. Liifi. sp. pl.ijSS. Ucria H. Pan.p.223.

Pres/ fl. sic. /. p. //5, excluso synonymo Cupatu. C. foliis sessilibus lineari-lanceolatis undulato-crispis

trinerviis rugosis pubescenlibus , floribus 1-4 subscs-

fiilibus urabellatis. Ic. Cav. ic. 2. t. /y^.

C. mas, foliis Chamaedrii. Ciip. H. Cath. p. 5i , ct

paiiph. 2. t. 223.

C. ledon , foliis undulatis et crispis. Bofi, t. 10.

C. mas V. C/us. hist. 1. p. 6g. \\\ collibus arenosis maritimis j Messina al Campo , Aprili , Majo. Ji Peta/a purpurea; fo/la ut plurimum viscidula , ideoquc

arenulis saepius in(£uinata; odor gratus. 4- C. SALviFOLius. Ziin. sp. p/. y38. CJcria H. Pan.

p. 223. Pres/ fl, sic. 1. p. ii6. C. foliis pctiohilis ovalis oblusis rugosis utriii(|uc pilis

slcllalis hirsutis , juuionbus sublus subtoiucntosis ,

12 roT.YANDRTA— MONOGYSTA.

pedunculis longis superne articulalis solilariis i-3- floris calycibusque pilis stellatis adpresso-hirsulis. C. foemina , folio Salviae> Cup. H. Cath. p. 5t. C. foemina , flore albo. Cast. H. Mess. p. y.

Ic. Cav, ic. ^. t.iSy. Jacq. collecL ^. t. 8 y malc a Dec, in pr. s. nat. i.p. 265 , ad C.monspellemem adducta. C. foemina. Clus. hist. i. p. jo.

Jn coUibus calcareis, campis aridis , ct asperis monlosis.

xVprili , Majo. ti

Flores albi , raro lutei , ante anthesim cernui ♦, stigma sossilej peduncLili simpliccs , vel ad medium ramosi, ibique bracteis duabus deciduis obluse lanceolatis in»tructi, 2-pollicares et ultra ; foUa adult*^ utiin- que fere concoioria , virescentia. lcones Jacq. et Cav. hanc nostram exacte exprimunt. 5. C. AFFiNis. Bertol.Jl. it. ined.

C. foliis lineari-lanceolatis sessilibus trinerviis superne glabris subtus reticulatis villosis subviscosis , racemis terminalibus simplicibus subsecundis , calycinis fo-- liolis exterioribus cordato -ovatis villosissimis bra- cteaeformibus interiora excedentibus.

lc. FL slc. t. 25 o. f. 1.

C. foemina , folio vario , flore albo , erectus. Cap. panph. f. t. 2,

In coUibus aridis , et fruticetis subniaritiniis ; CollesanOy JsnellO) Cefaliij, Finale.

Aprili , Majo. tl

Habitusy qI flores albi , parvi omnino sequentis ; a (pio foliis mayis glutinosis ct obscurc vircnlibus ac latioribus , non subtus pulverulento-glaucis , et /o- liolis caiycinis semper distinctus.

POLYANDRIA--MO.N'()0YNr\ . I 3

(». C. ^roNspEi.iENnis. Jjiti. sp. f)l. y3y. Ucvia II. Pan. p. 223. Presljl. sic. i. p. //7.

C. fbliis liiicnii-laiiccolatis scssilibus irincrviis sii])irj glabriiisciilis sublus pulvcrulcnlo - glaucis lacuno>o- rcliculalis subviscosis, raccmis lcrniinalibus sinij-b- cibus subsccunclis , calycinis loliolis cxlcrioribus ova- lo-lanccolalis vilJosissiniis inlcriora acquaniibus. C. ladanilcra Monspclicnsiuni. Cup. 11. Cath. p. 52.

Ic. /7. sic. t. 25o. f. 2.

C. lcdon^ crctciisis forma , angustifolius. Cup.panph.

2. t. 58. Don. t. iy3.

Lcd^n V. Chis. hist. 1. p. 79.

In collibus , campis aridis, ct frulicclis marilimis ubiquc.

Aprili , JMajo. Ji

7. C. FASTIGI.ITUS. JS^ob.

C. foliis ses.silibus augusto-lincaribus marginc rcvolulis subtus canis reticulatis trincrviis , supra glabcrri- mis, junioribus glulinoso-viscosis, pcdunculis tcrmi- nalibus umbellato-fasligiatis , calycinis foliolis piloso- villosis acutis , bracteis villo&is concavis acuminatis dcciduis.

Helianlbcmum libanotis. Guss. cat. II. R. Bocc. p. 3o! H. umbcllatum. Presl fl. sic. /. p. Il8 ! excl. sjn.

lc. Fl. sic. t. 25i. C. rorismarini foliis incanis in totum, florc candido. Cup.panph. 1. t. /9. Raf. t. 35.

In coUibus , et campis asperis maritimis ; Comiso , e T^ittoria ai Scoglitti , ed al Pennino di S. Lorenzo.

Majo , Junio. \i

Caulis fruticosus , erectus ; foliola calycina villosa : habitus omnino Rosmarini officitialis , ita ut iacilc cum illo e longintpio confundatur. Ab llelinntJiemo umbellato , cui proximus , dillcrt gcncrc cl bab^

14 POLYA.N'DllIA MONOGYXIA .

robustiori', et a C. Ch/sii. floribus umbellatis ac lia- bilii (liscrepat. lcoues , Ledon X. Clus. hist. 1. p. 8i , quoad flores ; et C. angusto libanotidis lolio , flore singulari. Barr. ic. 2()4 j, quoad folia banc nostrani speciein exaete refe- ninl. An C. libanotis JDesf. atl. /. p. 412 ( exdusis svnonyniis ) potius ad nostrum , quam ad C. Clusii spectat ?

f 8. C. LAURiFOLjus. Lin. sp. pL y36. Ucria 11. Pan.

p. 222. C. arborescens cxslipulatus , foliis oblongo-ovatis pe-

tiolatis trinerviis supra glabris, petiolis basi connatis. In nemoribus ( Ucria ). -|- 9. C. LADAi^iFERUS» Lin. sp. pl. y3y. Ucria H. Pan.

p. 223. C. arborescens exstipulatus , foliis lanccolalis supra lc-

vibus , petiolis basi coalitis vaginantibus. In aridis campis ; via cla Cefalit a Messina ( Ucria ). f 10. C. INCANVS. Lin. sp. pl. 7J7. Presl fl. sic. 1. p.ii5. C. foliis lanceolalo-spatbulutis tomentosis rugosis sub-

trinerviis, supcrioribus angustioribus, petiolis sulcalis

basi dilatatis connatis , pedunculis unifloris , scpalis

villosissinjis. lc. C. mas II. Clu6. hist. /. p-Gg. In collibus apricis; Cefalii , Trapani. Majo. ti ( Presl). -j- 11. C. ALiuDus. Lin. sp. pl. y3y. Presl l.c p. ii5. C. foliis sessilibus oblongo-lanccolalis incano-lomcntosis

rugosis triniTN iis , llunbus 3-;S tciniiiialibus siibutu-

bellatis , sejmlis tomcntosis , ex.tcrnis ni.ijoribus. Ic. C. mas 1. Clus. hist. /. p. 68.

roLYAxVDRIA MONOOYNIA. l5

In (•()llil)iis a])ri(is- Trapani.

Mnjo. 1ti ( Prcsl ).

\ 12. C siDEnjTis. Presl I.c. p. iiG. Spr. s, vc^^. 4. par. 2. p. 2()5.

C. caulc dccinnbcnlc , loliis ^icliolalis ohovall.s rugo- siilis subliis cancsccnli-lonicnlosis , ^Hriiinciilis soli- lariis longis lomcnloso-albicanlibus 1-2 floris supcrnc articulalis , scpalis lomcnlosis cxtcrnis cordatis acu- liusculis , {loribus nubilibus nutanlibus.

Ic. nulla.

In cricctis , ct collibus apricis \ Ccfalu.

Majo. ft ( Pi^sl ).

llabilus C. salvifoUl , et petala ocbrolcuca cx Presl\ an illius varictas ? i3. C cuPANJ^NUs. Presl l. c. p. //7. Spr. l. c.

C. ibliis pctiolatis ovatis acuminaiis basi subcordalis marginc fimbriatis utrinquc rugosis subtomeiitosis , pctiolis dilatatis sulcatis , pedunculis subirifloris su- pcrnc bractca solitaria lanccolaia munitis , scpalis villosis.

a. virescens j foliis minus tomentosis pcdunculis brc- vibus.

b cajiescens ; foliis cancsccnti-tomcnlosis , pcdunculis brcvibus.

c. peduncularls\ foliis minus tomcntosis , pcdunculis dongatis.

Ic. nulla.

lu collibus apricis licrbidis; S. Mariino prcsso Palcr- mo, Alcamo ^ Trapani.

Majo. Ji

FoUis C. coj/jariensi rx^^inis , petala ocbrolcuta ( Prcsl)

l6 POLyANDRIA--MoNOGYNIA.

IIELIANTHEMUM.

Juss. 2g4. Pers. syn. pl. 2. p. y5. n. 1814. CisTi sp. Lin.

Cal. 5-pliyllus , foliolis duobus minoribus. Cor. 5-pe- tala. Caps. supera , i-loculaiis , 3-valvis. Sem. dis- sepimentis ajfixa.

* Suffruticosa exstlpulata.

1. H. LAEViPEs. Pers. syn. 2. p. 76". Presl fl. sic. /.

p. 125 . H. caule adscendente , foliis alternis setaceis glabriu-

sculis, axillaribus brevissimis fasciculatis , pedunculis

racemosis secundis , pedicellis glabris basi bractealis,

calycibus liirsulis.

Cistus laevipes. Lin. sp. pl. yS^.

Chamaecistus capillaceis , seu Camplioratae foliis ,

pluribus ad eumdem exortum , uno aliis longiore.

Cup. H. Cath. p. 46. Ic. Cav, ic. 2. t. 4<j3. Gerard. prov. t. 14.

Chamaecistus , capillaceis foliis , pluiibus ad eumdem

exortum. Cup. panph. 1. i.i55. Raf. t. 118. f. 2. In coUibus asperis ; Palermo a S. Martino , alla base

cli Monte Cuccio ^ Altavilla , Bagheria , Busam-

hra ad Amorosa j val di Mazzara. Aprili , Majo. 1i Bamorum apices sub floribus villosi ; pedunculi de-

clinati j valvulae capsularum demum in stellam cx-

pansae , ut iu sequentc ; semina ovalo-acuta , sub-

triquclra , altcro lalcrc convcxa j foUa viridia vel

glaiica.

POLYANDIUA— M<>N()(i YNI\. 1 7

'^. Jf.EHicoiDEs, h. piiOesccns. Drc. pr. s. rvit. t. p. 21.,. Jl. caule siibcrccto , foliis allcrnis lincaribus iinhri-

catis semlcvlindrici.s glahriu^icnHs brcvibus , pcdun-

culis solilariis unifloris bractcalis latcralibus termi-

nalibusquc , ramorum summilatibus pubesccntibus ,

capsulis nudis.

H. lumana. Presl Jl. sic. 1. p. 124.

II. fumana siculum. Jan. cat. p. 8 !

Cistus fumana. Ucria H. Pan. p, 2 23. Ic. Fl. sic. f. 252. f. 1. In collibus aridis marnaceis; *y/r////V//ia , MontdlegrOy

Sciacca, Partanna , T^al di Noto. Aprili , JMajo. tl

** Suffruticosa , stipulata.

3. H. sEssinjFLORUM. Pers. syn. a. p. y8. Pred fl. sic. 1. p. 123.

H. caule crecto vel adscendcnte ramosissimo , ramis pubescentibus , foliis oppositis alternisque angusto- linearibus brcvissime tomcntosis cinereis margine re- volulis , stipulis linearibus brevibus , floribus in pe- dunculo elongalo spicatis secundis confertis. Cistus sessiliflorus. Desf. ail. 1. p. 4fy.

Ic. Desf. l. c. i. 106.

In collibus arenosis aridis maritimis; Comiso e f^ittorla al Pennino di S. Lorenzo , ed ai Scoglitti.

Aprili , Majo. ti

Pedunculi opposiilfolii et terminales , flores imbricatos sessiles unilaterales suslincnies ; calyces pllosi , pilis aibidis; coro//«e parvae , luteae ; capsulae pubescen- tes , parvae , tamen calycibus longiores.

T. //.

l8 POLYAKDRrA.— MONOOYiNIA,

. H. RunF.LLL M . Presl ckl. Prag, p. ^5 , et Fl. sic. i . p. 126'.

II. caulc procumbenlc , ramis adscendentibus erectisquc, loliis pcliolatis ovatis subrolundisque obtusiusculis supra viridibus subtus lomentoso-candidis , raccmis oppositis ternisque paniculatis , pedunculis fructifcris flexuoso- contortis.

II. paniculatum. Dec. pr. s. nat. i. p. Siy8. II. nummularium. Guss. Cat. H. R. Boc. p. 3o ! non Pers.

Ic. FI. sic. f. 252. f. 2.

Cliamaccistus Majoranaefolio rotundo , raro , lucido , subtus incano. Cup. H. Cath. p. 46 , ct panph. j2. t. 262.

\\\ aspcris calcarels montosls ; Monte Caccaci pr^esso Pfizzi j e Monte delle Rose ( Gasparrini ) , Bu- samhra , Scopello j Pizzuta , Monte de' Cani ^ Ma- donie , Monie di Cammerata , Castrogiovanni j Vil- larosa , Priolo , Leonforte , Alicata .

Aprili , Majo. tt

Folia superne viridi-glauccsccntia , vel aetale rubella j stipulae inferiorcs deciduae , superiorcs persistentcs \ rami supernc albo-tomcntosi , aut virescentes ac sca- bri ; flores parvi. Descriptiones Cisti nummularii JJesf. et Cav. ( non Lin. ) , et icon Cav. cum non- nullis nostris spcciminibus omnino conveniunt ; an ideo //. rotundifolium Dec. l. c. p. 2yy , est mcra luijiis spccici varielas ? ; sicut aliunde //. ruhellunz Presl y et H. paniculatum Dun. a CI. Spr. in s. vcg. 2. p. i()i tanquam species dislinclac cnumcralae intcr sc cerle non diffcrunt.

r()LYAM)nT.V--.M<iN()<;YNI\. ] ()

C>. //. rri.nfnr:. Pcrs. hjn. J. p. 79.

II. caiilc ])r<Mijinljcntf latno^o , ranils clon^^alis r.uir- sccntibu.s , loliis inarf^inc snhrcvolutis cilialis snhin^ viritli-cincr(;is , supra viridihus f^labriusculis , inliiio- ribus suborbiculatis , mcdiis ovato-cllipticis , supcrio- ribus oblongis , slipulis ciliatis , raccmis iaxis, ]»c(ii- ccllis calycibusquc pilosis. Cistus llcliantbcmum. IJji. sp. pl. ^44-

II. arcuatum , caulc suflruticoso procumbcntc , ramis adsccndcnlibus simplicibus hirsulis , folii.'* pctiolatis supra glabris viridibus sublu.^i virldi-cancsccnlibus margine cilialis vix rcvolutis , infimis orbicnlatis , mcdiis cUipticis , supcrioribu^ oblongo-lanccolatis , slipulis lincari-lanccolatis lilialis pcliolo duplo lon- gioribus , racemis apice inflcxo-rccurvis , pcdlccUis liirsutis, calycibus glabriuscnlis. Presl p.sic. 1. p. 1 2r)? Cbamaecislus vul^aris , flore luteo. Ciip. II. Cath. p. 46.

Ic. Fl. dan. t. 101. Lam. ill. gen. t. 477 -f- *-

b. foliis caulibusque moUitcr albo-tomcntosis. H. vulgare e. Bert. am. it. p. 32. Chamaecistus foliis Myrti rainoris , incanis. Cup. H. Cath. p. 46.

Ic. H. Polii montani foliis , procumbcns. Cup. panph. /. t. gg.

In asperis calcarcis , et pascuis elalioribus monlosis.

Majo , Juuio. h 6. // riRiDE. Ten. fl. nap. 1. p. 'igg. Spr. s. veg. 2. p. 5gi. Preslfl. sic. 1. p. 1^5.

H. caule crecto Vel adscendcntc glabro , foliis oppo- sitis linearibus marginc revolutis lactc vircntibus ncntis subfasciculatis glabris , stipulis subulalis folio

2n i'riLY\yj)Pvi\--3r()N'0(-yyTA..

LrevIorll)iis , pcduiiculis raccmosis , rainis supcrne ca- lycibusquc pubcsccntibus.

Chamaccistus Thymi foliis tcnuioribus , cx quolibet oculo mullis, uno aliis elatiori. Ciip. II. Cath. p. 46.

Ic. Ten. L c. t. ^7.

H. tliymifolio glabro. Cup. paiiph. j2. f. 262.

In collibus aridis, et submontosis calcareis; Palermo a S. Martlno , S. Marla a Gesii , Sagana , Monte de' Cani , Ficuzza , Castellammare , uilcamo ^ Tra- pani , Marsala > Mazzara , Siculiana , colline di P^al di Noto,

Junio , Julio. ft

Flores parvi , ut in sequcntc ; folia sacpius fasciculaia , unico ccleris longiore.

lconcm , Chamaecistus angusto Tliymifolio, hispanicus. Barr. ic. 41G y potius ad hanc spccicm spcctare ar- bitror , quam ad H. glutinosum \e\ Barrelieri j ad quae refertur a Cl. Ten. in fl. med. p. 480 , et a £)ec. in pr. s. nat. /. p.2y6. Eliara ad hanc speciem sunt referenda^ quae de quodam suo Cisto scribit Cav. in ic. rar. 2. p. 36 , sub Cisio levi >> Plantam » siccam possidco , quae in Baetica crescit , quaeque )) mcdia vidctur intcr C. levem j et C. ghttinosum : )> color illi viridis , at capitula et ramorum summi- )) tatcs valde villosa. )>

//. BARRET.iERi. Ten. fl. nap. pr. p. ai , an excluso s^^nonymo BaJT. ic. 416 ? Spr. s. veg. 2. p. Sc^/. Presl fl. sic. 1. p. 125.

II. caule creclo vcl adscendcnte , foliis lineari-lanceo- I;ilis angustis margine revohitis ac ciliatis oppositis vcl allcrnis ramisquc villoso-pubescentibus , stipulis lincari-su])uhnis mucionalis crcclis folio niinoribus ,

l-oi.YANiJlUA— M(kN()(;YN1A. jl^

ncdiinculis raccinii calycibiibc^uc villo>i.-> ( wun '^la- tinosis ). lc. Cn///s Bot. Ttiag. t. 23 yt , mala.

Cliamaccislus lulcus, ihymilolius , polyanthus. Barr.

ic. 44^- b. rainis supernc pcdunculis^iuc villoso-^lutinoiis , loliis

clongatis.

H. glulinosum. Presl fl. sic. /. p. 1 26 y non Pers. cx

loco. In collibus , et asperis montosis j Bagheria ^ Saganct ,

Alcamo , Ficuzzu , Partanna , S. Giuseppe , Piz-

zuta y S. Maria del Bosco , Carini , Madonie , du

Trapani a Girgenti : varictas d. , Sciacca a S. Ca-

logero . Majo , Junio. ft AHinis praecedenli , sed florescentia praecocior ; fl)lia

obscure virentia , pubescentia , margine ciliata. 8, PL ARABjcuM. Pers. syn. 2. p. So. Presl JI. sic. 1.

p. 124. H. caule adscendente hirsuto , ramis virgatis , loliis

caulinis superioribus altcrnis lineari-oblongis hirsuto-

pubescentibus subsessilibus , inferioribus oppositis li-

ncaribus glabris approximatis , pcdunculis solitariis

suboppositiloliis terminalibusquc.

Cistus arabicus. Lin. sp. pl. 7^5. Ic. Cislus arabicus. J^ahl symb. 2. t. 35. b. foliis inferioribus pilis sparsis albis hirsutis ; supc-

rioribus hirsuto-pubescentibus . In coUibus aridis argilloso-calcarcis ; Sciacca, Alicata,

"Perranova , Mazzara , Marsala , Girgenti , Noto ,

Comiso j, S.Michele : var. b., Alicata , Sciacca. Aprili , Majo. ti CoroUae intensc ilavac , &cniipoliicarcs ct ullra ; crt-

11 roi.Y.WNDKlA— ]\I0N0(>YN1A.

psulae i^hibcniinac , calyci acquales Jblia smx^riora, ramorum apiccs , ct peclunculi pubcsccnli-viscosi. In b. pili pcdunculorum longiorcs , ct palcnliorcs.

*** Perennia vel lierhacea:

stipulata , aut exstipulata.

9. //. TUBERARi A. Pers. syn. 2. p. yy. Presl fl. sic. /.

p. 120. II. caulibus basi percnnantibus caespilosis, floriferis an-

notinis adscendentibus simplicibus , foliis radicalibus

fn petiolum dcsincntibus ovato-oblongis tomenloso-

villosis cancsccntibus , caulinis superioribus glaber-

rimis altcrnis lanccolatis , pedicellis basi bractealis ,

calycibus glabris nitidis.

Cistus Tubcraria. hin. sp. pl. 7-^/. Ic. Cav. ic. /. t. 67.

HcJianthemum Plantaginis folio , pcrenne. Buxb.

cent. 3. t. 63. In collibus maritimis arenosis ; Messina al Campo ,

ubi prinms invcnit Arrosto. Aprili , Majo. ti ^pccics cum aliis hujus generis^ Iiaud facile confun-

dcnda habitu , foUis calycibusque. Racemi termi-

nalcs , laxi, breves ; pedicelli patentcs, indc nutan-

tcs , dcmum erecti \ flores pallide flavi.

10. H. PLANTAGiNEUM. Pers. syn. 2. p. ny.

II. caulc crccto hirsuto , foliis clliplico-lnnccolatis scs- silibus 3-5--ncrviis utrinquc villoso-hirsulis , sumniis allcrnis oblongo-linearibus stipulatis , racemis brc- vibiis , calycis foliolis cx:lerioribus angusto-linearibus intciiora subaec|uanlibus ^ pclalis dcnliculalis imma- cuJatis. Cislus plantagineus, //'///. sjj. j)l. 2. p. //^7.

lc. /'/. sic. t. 253.

i'()LY v.ni)Kia-->1()N(j<;Ynia. 23

In collibiis ; ct campis inaiilimis areno^is ; presso Ji/cz- zojuso y e presso il Cotni/io ( (Jaspdrrini ), f iLlurin a Dorillo , Comiso aUa licrdia , bosco cU Cubtcl- vetrano . Apiili , Majo. O

Alline adinodiim scqucnli ; scd hahitu , foliis lalioril^us

sublus pilis slellalis lcclis , racemis abbrcviali^ , et

calycinis folioiis cxtcrioribus lalioribus diversum:

haec glabriuscula , at intcriora villoso-incana.

\\. H. GUTTATUM. Pcrs. syu. 2. p-yy. Prest /l. sic. /.

p. 420.

11. caule crcclo Iiirsuto , foliis opposilis ses^ilibus ob- longo-lincaribus trinerviis villoso-liirsutis , sn])rcmis alternis bractcatis , raccmis laxis clongalis , loliolis calycinis intcrioribus cxteriora duplo superantibus , petalis subintcgris.

Xolantlia raccmosa. Raf. carat. p. y4 ! Cislus florc pallido , punicantc macula insignito. Cup. H. Cath. p. 5-2. lc. Raf.l.c. t. i8. f. 4. bona , scd pctala deficiunt. H. flore maculoso . Column. ecphr. 2. p. yS. t. 77. In campis , ac collibus licrbosis arenosis , ct in aridis

ubique. Aprili , Majo. O

Quamvis Raf flores apetalos dcscribat , tamcn de suo synonymo certe nullum dubium. Variat caule sim- plici (^^guttatum y. Presl i. c. ) vel ramoso ', pe- dicajl^^^^ lin. longis ; petalis intcgris vcl denti- cuISHPBl gultatum h. Cavanillesii Presl l. c.) ^ maeriflalis ( 11. guttatum a. Columiiae Presl t. c.) vcl iinmaculalis.

24 rOLYANUUIA— MONOGYNIA.

12. //. siLOTicuM. Pers. syn, J2. p. y8. Presl.fl.sic. i.

p. 121.

H. toniciitoso-pubescens hirsutumve, caiile 'crecta sub- siniplici , loliis oblongo-cllipticis brcvilcr pctiolatis , superioribus alternis pedunculo opposilis , inlimis ex- stipulatis, pedunculis erectis capsula brcvioribus , ca- lycibus acuminatis, Cistus niloticus. Lin. mant. ^^6.

Ic. Fl. sic. t. 255.

Cistus annuus i. Chis. hist. i. p. y6'.

b. Tuajus ; caulc adscendente simplici foliisque le- vitcr tomentosis , calycis tomentosi ncrvis hirsutis. Presl l. c.

\i\ collibus et campis arenosis ; Palerrno ai Colli , Mar- sala s Mazzara , Castelvetrano , Castrogiovanni , Cal- tanissetta j Alia , Alicata , Butera , T^iltoria , Co- miso , Spaccaforno , Noto , Slracusa , Mistretta , Bronte ^ Vallelunga.

Aprili , Majo. 0

Petala pallide lutca , calycc brcviora; capsula calyce paullo brevior , glaberrima , non pubescens , ut ex Marsch.fl. taur. cauc. 2. p.g. A praeccdente pedun- culis ereclis calycc brcvioribus , ct ab H. ledifolio hirsutie subtomentosa omnium partium divcrsum. i3. // sALiciFOLiuM. Pers. syn. 2. p. y8. Presl fl. sic.

1. p. 122.

II. adprcsse hirsutum , caule ramoso , ramis adscen- dentibus , Ibliis brcvitcr petiohitis obpvalo-oblongis, stipulis lineari-oblongis Iblio brcvioribus, pcdunculis bractea ovata intcgra oppositis camquc supcrantibus. Cistus salicifolius. L,in. sp.pl. ^4^- Ucria II, Pan. p. 224. C. folio Salicis. Cup. II. Caih. p. 52.

VOLY A N UUl A M ( )N( )(; Y N ( A . 'J ,)

lc. Fl. sic. t. 254. /: 1.

f). pilosum , caulc pcdmunlisrjuc pu])('SO(>nli-|iiloNL>, ,

pilis palcnlibus albidis (lisliuclis , non iasciculalis . lc. Fl. sic. l. 254. f. 2.

Cistus annuus. Chis. /lisL i.p.yG ^ polius lianc varic-

talcm rcrcrt. In collibus , ct in campis slcrilibus moutosis : var. b.

CoT7iiso f Madonie , TerrcuLova. Aprili , Majo. O Peduncidi sub antlicsi crccli , dcmum liorizontalitcr

patentcs ; isti ct caules scnipci" adprcssc liirsuli , pilis

caulinis fasciculatis. In varietatc b. pili albidi , mol-

liorcs , patcntes , non lasciculati ; ct dcscriptioncs

nonnuUoriun auctorum cum hac convcniunt. An spc-

cies propria? H. intermedium , et H. denticulatum Presl l. c. non

nisi Imjus speciei varietates ^mi'" 14. H. AEGYPTiACUM. Pers. syk^'2. p.yS. Presl fl. sic.

1. p. 123. H. caule pubcsccnte , Ibliis breviter pcliolatis lincari-

oblongis angustis margine revolutis subtus pallidc

cinereis , summis alternis omnibus slipulatis , caly-

cibus ovato-oblongis subscariosis inflatis pctala in-

cludentibus.

Cistus aegyptiacus. Lin. sp. pl. 7^^?. Jacq. ohs. 3.

p. iy. Ucria H Pan. 224. Ic. Jacg. l. c. t. 68.

Chamaecistus Rorismarini foliis , vesicarius. Cup. H,

Cath. p. 46:, ct panph. 2. t. /J7. Raf. t. 110. f 3. In campis, ct collibus arenosis; S. Michele , Comiso,

Biscari , Vitloria , CJiiaromonte nella pianura sol-

toposta . Aprili , Majo. O

^6 1'01.YAND1UA— MONOGYNIii.

Ca/ycis ioliola iiiteriora 3-4-nervia , nervis ciliatis ; corolla palliclo llava , cafyce brevior.

-j- i5. //. CANUM. Pers sy?7. 2. p. y6.

II. siiflVulicosum exstipulatum procumbens, foliis oppo-

sitis obovatis villosis subtus tomcntosis , floribus sub-

umbcllatis.

C. canus. Lin. sp. pl. y4o. Ucria H. Van. p. 2^3. In montosis; p^alle di S.Martino presso Palermo {C/c.) ■[ iG. //. piLosuM. Pers. syn. 2. p. 6o. H. suflruticosum stipulatum , foliis lincaribus subtus

bisulcatis incanis, calycibus levibus.

C. pilosus. Lin. sp. pl. ^44- Ucria II. Pan. p. 2^4- In montosis j Palenno al Capulo ( Ucria). An //. Bar-

relieri ? \ 17. //. 11 .iJ^JMiFOLJUM . Pers. syn. 2. p. y5. Presl

fl. sic. 1. p. ll(). \\. caulc frulicoso cxslipulato crecto ramoso , ramis

supcrnc lcproso-albidis , foliis utririquc lcproso-can-

ditlis oblongo-lanccolatis basi allcnuatis subpcliolatis,

pcdunculis longis ramosis subpaniculatis leproso-al-

Jjidis , calycibus leprosis 5-scpaIis , scpalis duobus

cxlcrnis angustissimis lincaribus , stigmale subsessili. lc. Cav. ic. rar. 2. t. i36.

Cistus Ilalimi minoris folio. Barr. ic. 28y . In saxosis aridis maritimis j Trapani. IMajo , Junio. tl ( Presl). -)- 18. // CROCEUM. Pers.syn. 2. p. y(). Presl fl. sic. 1.

p. 12H. II. caulc bullrulicox) ramoso , ranrs simplicibus ad-

5rcn*lcniibiis tomcnloso-cancsccnlibus , foliis tomcn-

losiii.^iculi-^ Miblus caiicsccnlibu^ supra glaucis mar-

1'<>J,YANJ)1UA— INlDNtX.YNlA. W]

\(\\n' irvolulis , inlriioi ibiis buboi iMculali^ , incdii.s clliplicis , su]>ori()ribus Jaiiccolalis acuti-i, sh|Miiis crc- ciis liiu;aribus villosis subvircsccnlibus , inicrioribns iiiiiiulis , hU|icrioribus pcliolo trij>lo lon^ioribus, ca- lycibus iJavcsccnlibus niiiuilc pubc^ccnlibus.

lc. Cistus croccus. Desf. all. /. t. iio. Chamaccistus Y. Clits. hist. i. jj.yS.

In pascuis apricis ]Ncbrodum.

Junio , Julio. 1h. ( Presl ) . \ 19. H, nicoLOR. Presl fl. sic. 1. p. 128 .

H. caulc sufTruticoso procumbcnlc rajiioso , rainis aJ- sccndcntibus liirsutls, loliis oblongo-lanccolatis niar- gine revolutis ciliatis sublus iucanis , supra liirsutis viridibus, stipulis lincaribus viridibus ciliatis pclioluni supcrantibns, pediccllis ncrvis(|ue calycinis liirsulis, pilis albidis.

Ic. nulla.

\n rcgione fagi Nebrodum ; Moute Scalamadaggio.

Junio , Julio. Ji

Simillimum //. tomentoso JJan. in JDec. ( Presl). -J- 20. //. APPENNiNUM. Pers.syn. 2. p. So. Presljl.

sic. /. p. 12().

H. caule suffruticoso ramoso , ramis erectis patulisve cano-tomentosiusculis , foliis petiolatis lincari-lan- ccolatis margine leviter revolutis subtus tomentosis supra glaucescentibus demum glabris , stipulis subu- latis petiolo longioribus y calycibus gluuco-ciucrcis brevissime villosis obtuslusculis striatis.

Ic. H. album , gonnanicuni. Tab. ic. 1062.

Iii collibus licrbidis ad Mcssinam.

Majo. ft ( Presl).

2S P()LYAM)UlA--i'l::NTAOYMA.

f 21 . //. pvi.vERULENTUM. Pers. sj/i. J2. p. 8o. Presl

fl. sic. 1. p. /29.

H. caulc suirrulicoso ramosissimo procumbentc , ramis adsccndcntibus incano-tomcnlosiusculis , foliis ob- loni^o-iincaribus obtusis tomcntosis marginc rcvolutis subtus incanis supra glaucis , stipulis subulatis pc- tiolo longioribus , calycibus tomcntoso-pubescentibus canescentibus.

lc. niiUa,

In stcrilibus collibus ad marc Tyrrhcnicum prope Mes- sinam.

Majo, Junio. tl {Presl).

II, Penlagynia

Styli 2-5.

P A E O N I A.

Gen. pl. ed. Schreh. n. g20. Juss. 284.

rW/. 5-pliyllus. Pe^. 5. Styl. nulli. Caps. superae , po-

lyspcrmae , sutura longitudinali supernc^dcbiscentes. 1 . P. coRALLiNA. Retz Spr. s. veg. 2. p. 6/5. Dec. syst.

nal. 1. p. 388. V. bcrbacca , capsulis tomentosis a basi rccurvalis ,

foliis biternatis , foliolis ovalis intcgris glabris.

P. ofllcinalis h. mascula. IJn. sp. pl.^p^y .

P. communis , vcl foemina. Cup. H. CatJi. p. i6q. Ic. Engl. hot. t. i5i3 , ex Dec.

P. mas. l.oh. ic. 68^. f. 2 , q\.(j85 f. /. Dod. pempt. . ir)4- f f' i). flavescetis \ floribiis albido-flavc:>ccntibus , folioJis

plcrum(|uc oblongis

TMM.YAVDRTA— rr. s'i .w;y\t \. :/()

P. Jluvescens y lioil)acca , (a|)siilis a l>asi ircin \ ntis dcnsissimc tomcntosis , foliolis ov.itis ]>l;iiiis ini.-ii> glabris. PtvsI del. Prctq. p. 5 , vi //. sic. i . p. .7-;. P. Iblio siibtus inraiio , floic albo vcl pallido. ('i(p. II. Cath. p. iG(). lc. Fl. sic. t. 2.56.

In sylv.ilicis , cL in diiniclis nioiilosis j Quisquina ( (ia- sparrijii ) j Sagana j Pizzuta , Busambra ^ Mado- nie , Boschi di Caronia , di Mandanici , di 31i- stretta y di Capizzi. Aprili , Majo. %

Foliola ovata , plana ; capsulae fcrriiginco-loincnlo.sac; radices iasciculalac ; flores in a. kcrmcsini. 2. P. Russi. Biv. man. 4. p. 12. Spr. s. veg. 2. p. Ci5. Presl fl. sic. 1. p. 26. P. licrbacca , capsiilis rccurvalis tomcntoso-pilosis , fo- liis bitcrnalis , foliolis clliplicis intcgris sublus pu- berulis.

P. officinalis. Ucria II. Pan. p. 225 , ex loco. P. liycmalis pumila , Rosac rubrae mouoflorae. Cup. H. Cath. p. i6g ! , et

P. folio nigricante splendido ; supp. alt. p. 6r) ? Ic. Fl. sic. t. 25^.

P. liycmalis pumila , cauliculo atrorubcnte , Rosac rubrac monollorac. Cup. panph. 2. t. 82. In sylvalicis dumelis montosis; p?^esso Prizzi ( Gaspar-

rini ) , Palermo a S. Martino j a Monte Cuccio. Aprili , Majo. %

Radices fusiformes ; caules xxli petioli purpurascenles ; foliola supra glabra obscure virentia , subtus plus minusque puberula , iulcrdum villosa ; petala ob- ovata , kcrmesina ; capsalae tomentoso-pilosac.

3o rOT.YANDRTA— Vr.VTAGYNrA.

D E L r II I N I U M.

Ccn. pJ. cd. ScJ/reb. n. g24^ Juss. 234.

Cal. niillus. Pet.5, suprcmum calcaratum. jVect. poslicc coruulum. Caps. 3-5,superac, ercclac , liinc longi- ludiualilcr dcliisccntcs.

1. T). pEnEGRiNTTM. TJn. sp. pL r^^f). Biv. cent. /. /?•

33. Ucria II. Pan. p. 226. D. caulc ercclo ramosissimo , ramis virgatis , foliis ( membrahaceis ) glabris , inferioribus raultipartitis , mcdiis trifidis , supcrioribus ramcisquc intcgris , ra- cemis laxis , nectarii laminis lateralibus stipitatis lirabo emarginato orbiculato basi cordato, pedicellis (6-12 lin. ) bracteas demum excedentibus. D. junceum. Dec. pr. s. nat. 1. p. 348. D. halteratum. Presl Jl. sic. 1. p. 24 , non Sihth. cx loco I

D. consolida. Ucria II Pan. p. 225 , non Lin. Consolida rcgalis arvensis. Cup. H. Cath. p. 56 y ct

C. regalis laxifolia , parvo flore ; supp. alt. p. 22. Ic. ^ll pedem. t. 25. /' 3. Sihth. fl. gr. t. 5oG.

Consolida rcgalis montana , flore dilute cocruleo. Cup. panph. /. t. n8.

D. arvcnsc , sivc montanum , florc dilute cocruleo. Bon. t. 25.

In arvis , campis , ct inter segetcs ubiquc. Aprili , INIajo. O

Pedunculi dumtaxat infcriores racemi (1-2 ) bractcis obtusiusculis acquales in hac specic.

2. D. CONFERTUM. Noh .

D. caule crccto ramoso , follis infcrloribus mulllparti- tis , supcrioribus ramcisf[uc Iriparliti-^ , suprcmis in-

POT.YANDUTA— rKSTAOYS'IA. 7)1

lc^ris , raceniis (•(Hilcrlis, iioclarii lamiiiis l.ii< r;ilihii, j>tij)italis liinbo subinlegro orbiciil;ito Lasi «oidiiif^ , pcdiccllis ( 3-5 lin. ) braclcas non cxccdcDtibu^. Ic. FL sic. t. 258.

In arvis subarcnosis ; Messifid , Jltilazzo.

Majo , Junio. O

Ilahitus omnino pracccdcntis \ scd. caulcs brcviorc.s ; rami pauci, non vir^Mli ; folia omnia conlcrta ; flarcs majorcs ct imbricali ; capsulae ut in illo pubcsccntcs; hracteae acuminalac , pediccllis lonf,norcs ; hracteolis vcro lincaribus oppositis , ut in pracccdcntc. 3. D. EMARGINATUM. Presl. del. Prag. p. 6 , cX./l. sic. 1. p. J25 , excluso synonymo Cupani ad ^ijugam orienlalem spcctante.

D. petiolis basi subdilatalis inferne siriatis , foliis in- fcrioribus S-y-palmato-partilis , lobis inciso-dcnlalis, superioribus mulliparlitis trifidisquc, racemo simplici laxo , bracleis linearibus pedicello longioribus , nc- ctarii laminis lateralibus stipilalis intus barbalis Jimbo bifido , capsulis tribas.

Aconitum Anemones stellatac folio lucido , Consoll- dac regalis folio , glabrum. Cup. II. CatJi. p. 3 j ct supp. alt. p. 5.

Ic. Pl. sic. t. 25g.

Aconitum cocrulcum, Icvitcr pilosum , Ancmoncs , vcl Geranii argcnlci foliis , Dclpliinii foliis. Cup. panpJi. 1. t. i3j.

In colllbus lapidosis, ct frutlcctis aspcris submontosis; Palermo a Boccadifalco , Sferracavallo , Monte Gallo t S. Maria a Gesu , Monte de'Canij Trahiaj Termini ^ Castellammare , Cofani.

Majo , Junio. %

D. pentagyno proximum , scd hahitus divcrsus ; herha.

32 POLYAVT)IlTA~PENTAGYNlA.

supcine Tion vclutina ; pctioli inferne striali ; folia