श्रीः

` वृहत्स्तोत्ररत्नाकरः सचित्रः

( स्तोचसंख्या २२४ ) 1 4 4

छ» `

श्रीः बुहतरस्तो्ररत्नाकरः

सचिवः ( स्तोचसंख्या २२४ ) ८4 1 मद्रकं प्रकाशक-

खेमराज श्रीकृष्णदास, अध्यक्ष श्रीवेंकरेश्वर"-प्रेस) , +

अलि 6 पूयी मृत्य `\

(7 9 ^ #॥

अभ २०२९९. सन्‌ १९७३ "=" ~“ ^ =

~ द्‌ ) | खद - ~ ` पुनमूद्रणादि सर्वाधिकार ^ श्रीवकटेश्वर "` यन्त्रालयाध्यक्षाघीनं है

॥.,

१५ # न्धिः ५१ शद #

क्ति --- ज्कः ~ + यकाय 1.१, 0, - 0 ऋ) ^१\ +

~ =

= {311

हि~ तो

“~ 7. # कनन =.

भूमिका

1

श्रीवे कटेर्वराय नमः

श्रीमदनंतनिगमांतसिद्धां तपरमतखाथोनतकल्याणगणाकर- श्रीमन्नारायण-स्वरूपस्वभावभकाङकोऽपि यदशनस्पशनलेख- नपठनपाठनप्रदानादानरक्षणपूजनश्रवणादिभिः सकलभगवद्धः क्तानां कलिकल्षान्धकारनिहंरण-भचण्डभास्करदतिःश्रीमत्पूवौ- चार्यः भ्रणीतोऽध्येतृजनानां ञ्जटित्यखिलपुरूषाथप्रदत्वेन वरत्ताले कारादिभिङचात्यतखन्दरोऽयं (बहत्स्तोचरत्नाकरः' सेठशीताच- लांतधरणिमध्यवतिनामास्तिकमतावलम्बिसकलसनज्जनानामत्यं तोपकाराय श्रीवङण्ठषतेः श्रीमन्नारायणस्य भेरणयाऽस्माभिः स्वकीये श्रीवेकटेहवर' मुद्रणाल्येऽङ्यित्वा भ्रसिद्धि भाषितः

खेमराज श्रीकृष्णदास -श्रीवेकटेङ्वर' मुद्रणयन्बालयाध्यक्ष-बम्बहे.

बृहत्स्तोअरत्नाकरानुक्रमणिका

स्तोत्रनाम. पृष्ठांकः स्तोत्रनाम. पृष्ठांकः मंगलम्‌ | २५ शालग्रामस्तोत्रम्‌ 3 अच्युतनामाष्टकम्‌ ४७ गणेशस्तोत्राणि (१०) ¢ विष्णुपादा दिकेशांतवर्णन- गणेशन्यासः स्तोत्रम्‌ ५, र्‌ गण्‌ शकवचम्‌ म्‌ २८ विष्णुमहिम्नः स्तो° ५४ गणं शमानसपुजा ४1२९ श्रीहुरिस्तोत्रम्‌ ५८ गण्‌ शबाह्यपूजा ९९ | ३० श्रीहरिनामाष्टकम्‌ ^ गण शमहिम्नः स्तोत्रम्‌ ९५4 | ३१ श्रीहरिशरणाष्टकम्‌ ५९ गणशाष्टोत्तरशतनाम- ३२ श्रीदीनवेध्वष्टकम्‌ ८० सतोत्म्‌ ‹< | ३३ श्रीगोविन्दाष्टकम्‌ ६९ सकष्टनाशनगणेशस्तोत्रम २० | ३४ रमापत्यष्टकम्‌ ६२ गणाष्टकम्‌ ३५ कमलापत्यष्टकम्‌ ४? एकदन्तस्तोत्रम्‌ २१ | ३६ संकष्टनाशन विष्णस्तोत्रम्‌ ६२ १० महागणपतिस्तोत्रम्‌ २३ | ३७ पांडवगीता ` 1 विष्णुस्तोत्राणि (२८ ) ३८ हरिस्तुतिः ६९ ११ नारायणवमं २६ | १२ विष्णपञ्जरस्तोत्रम्‌ २९ शिवस्तोत्राणि (३०) १२ भोमदच्युताष्टकम्‌ २९ | ३९ शिवकवचम्‌ ७४ ०. २२ | ४० शिवमानसपूजा ७९ १५. वावत ४? ४१ शिवमहिम्नस्तो° १६ २२ | ४२ शिवभुजंगमप्रयातस्तोत्रम्‌ < १७ नारायणस्तोत्रम्‌ ३५२६. ८५ १८ विष्णोरष्टाविशतिनाम- कः (9 © ८६ स्तोत्रम्‌ २६ | ४८ उपमन्य्‌ कृेतरिवस्तोत्रम्‌ ५१ १९ मुकुन्दमाला २७ | ४६ शिवापराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ ८८ २० श्नीविष्णोःषोडश नाम- ४७ रावणकरृत शिवताण्डवस्तोत्रम्‌ ९० स्तोत्रम्‌ २९ | ४८ ादशज्योतिलिग स्तोत्रम्‌ ९१ २१ विष्ण्‌शतनामस्तो० „+ | ४९ शिवस्तुतिः ९२ २२ परमेश्वरस्तुतिसारस्तोत्रम्‌ ४० | ५० पशुपत्यष्टकम्‌ २३ भगवच्छरणस्तोत्रम्‌ ४२ | ५१ लिगाष्टकम्‌

२४ हरिनाममालास्तो° ४३ ५२ वेदसार शिवस्तवः ९५

अखक्रमणिका (५) स्तोत्रनाम- पृष्ठांकः स्तोत्रनाम- पुष्ठांकः ५२३ विश्वनाथाष्टकम्‌ ९६ ८२ वाराहीनिग्रहाष्ट० १३५ ५४ शिवनामावल्यष्टकम्‌ ९७ ८३ वाराह्यानग्रहाष्ट ५५ प्रदोषस्तोत्राष्टकम्‌ ९८ ८४ ताराष्टकम्‌ 39 ५६ चन्द्रशेख राष्टकम्‌ १1 ८५ शोतलाष्टकम्‌ १२३८ ५७ ९९ ८६ अन्नपुर्णास्तोत्रम्‌ १३९ 6 १०० ८७ राधाकवचम्‌ १४१ 1 ९१९ ८८ ६० असितकृत शिवस्तोत्रम्‌ १०२ ८९ 6 ्‌ १४३ ६१ हिमालयकृत शिवस्तोत्रम्‌ १०३ ९० लक्ष्मीलहरिः १४४ ६२ शिवाष्टकम्‌ \; ६३ दादशज्योतिलिङ्धः° १०४ ९२ श्रीस्तोत्रम्‌ ६४ दारिद्रदहन शिवस्तोत्रम्‌ १०५ ~ {> 5 ^ ९२ इन्द्राक्षिस्तोत्रम्‌ १५१ ६५ कल्किकृत शिवस्तोत्रम्‌ दस पे ^ + ९४ भवा ६६ शिवस्तुतिः १०६ १५३ ९५ श्नेयस्करो १५४ ६७ शंकराष्टकम्‌ १०७ ६८ शिवरक्षास्तोत्रम्‌ की. ०८ ९७ दुग पिदुद्धार १५६ सूर्यस्तोत्राणि (< ९८ गायत्री १५७ ९९ गायत्री (२) १५९ ६९ सूुयकवचम्‌ १०९ | १०० सरस्वती १६१ ७० सू्यकवचस्तोत्रम्‌ ११० | १०१ सरस्वती (२) १६३ ७१ आदित्यहूदयम्‌ १११ | १०२ नील सरस्वती ७२ आदित्यहद्यम्‌ स्तोत्र (२) १२३ दन्तस्तोञरे (२) ७३ सूर्याष्टकम्‌ १२४ ७४ सूर्याष्टकम्‌ (२) ९१६५ ७५ सूर्यस्तोत्रम्‌ १२६ | १०४ दत्तात्रयस्तोत्रम्‌ १७६ ७६ सूर्यस्तोत्रम्‌ १२७ गुरुस्तोत्राणि (३) देवीस्तोत्रागि (२६) ८० 4) १०७ १०६ ग्रुवरप्राथनापजञ्चरत्न- ७७ देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ १२९ स्तोत्रम्‌ १७८ ७८ आनन्दलहरी १२३० | १०७ दक्षिणाम्‌तिस्तो° १७९ ७९ महालक्षम्यष्टकम्‌ १३३ | १०८ दशावतारस्तो० १८० ८० देवकृतलक्ष्मीस्तो० , १०९ आतंत्राणनारायणाष्टाद- १२४ शकम्‌ १८१

८१ च्रिपुरसुन्दरीस्तो°

पृष्ठांकः

(६) अलुक्रमणिका स्तोत्रनाम. पृष्ठांकः स्तोत्रनाम. ११० पंचमहायुधरस्तो° १८३ कृष्णस्तोत्राणि (२३)

१११ श्रीबलरामस्तो

अवतारस्तोत्राणि (७)

११२ मत्स्यस्तो०

११३ कमंस्तो°

११४ वाराहुस्तो० ११५ नृसिहस्तो०

११६ लक्ष्मीन्‌सिहस्तो° ११७ वामनस्तोत्रम्‌ ११८ वामनस्तो°

रामस्तोत्राणि १९९ रामहद्यम्‌ १२० रामस्तवराज: १२१ रामगीता १२२ रामरक्षास्तो० १२३ ब्रह्मदेवकृतरामस्तुतिः १२४ जटायुकृतरामस्तोत्रम्‌ १२५ रामाष्टकम्‌ १२६ श्रौरामाष्टकम्‌ १२७ श्रीमह्‌ादेवकृतरामस्तुतिः १२८ अहल्याजृतरामस्तोत्रम्‌ १२९ इउन्द्रकृतरामस्तो० १३० रामचन्द्राष्टकम्‌ १३१ श्रौसौतारामाष्टकम्‌

मारूतिस्तोत्राणि (५) १३२ मारतिस्तो० १३२३ हन्‌मत्स्तो ° १३४ श्रीहन्‌ मत्ताण्डवस्तो° १३५ पञ्चमुख हनुमत्कवचम्‌ १३६ एकादशमुखहनुमत्कवचम्‌

(१३)

27

९८५ १८६ १८७ १८९ १९०

१९२ १९३ ९९९ २२०६

२०७ २०८ २०९ २१०

२११ २१३ २९४ २१५

२१९७ २१८ २१९ ४५. २२३

१३७ अलोक्यमंगलकवचम्‌

१३८ श्रीबालरक्षा

१३९ श्रीकृष्णस्तवराजः

१४० भगवन्मानसपुजा

१४१ देवकृतगमं स्तुतिः

१४२ वसुदेवकृतश्नौकृष्णस्तोत्रम्‌

१४३ श्रीवेङ्कटेश्वर मंगलस्तोत्रम्‌

१४४ बालक्ृतकृष्णस्तो

१४५ गोपालस्तो °

९४६ कृष्णाष्टकम्‌

१४७ जगन्नाथाष्टकम्‌

१४८ मोहिनोकृतश्रौकृष्णस्तोत्रम्‌

१४९. ब्रह्मदेवतकृष्णस्तोत्रम्‌

१५० श्रोकृष्णस्तोत्रम्‌

१५१ श्रोकृष्णाष्टोत्तरशत ना- मस्तोत्रम्‌

१५२ इन्द्रकृतकृष्णस्तो

१५३ विभ्रपत्नीकृतक्ृष्णस्तो०

१५४ गोपालविशतिस्तोत्रम्‌

१५५ गोविन्दाष्टकम्‌

१५६ श्रीगोपालाष्टकम्‌

१५७ श्रीङ्ष्णाष्टकम्‌

१५८ सत्यत्रतोक्तदामोदर- स्तोत्रम्‌

पांडरंगस्तोवाणि (१) ९५९ ज्वरङृतछृष्णस्तोच्रम्‌ १६० पांडुरगाष्टकम्‌ कटिकस्तोत्राणि (२)

१६१ कलि्किस्तवः १६२ कल्किस्तोत्रम्‌

२४८ २५०

२५२ शूर

क्क / --क--- ~~

स्तोत्रनास.

अचक्रमणिका

पृष्ठकः

गंगादिनदीस्तोत्राणि ( १५)

१६३ गंगास्तुतिः

१६४ शंक राचायकृतगंगाष्ट- |

१६५ वाल्मौकिङृतगगाष्टकम्‌

१६६ कालिदासकृतगंगाष्टकम्‌

१६७ गंगाष्टकम्‌ |

१६८ गंगास्तवः

१६९ सत्यज्ञानानन्दतौथङ़त- गंगाष्टकम्‌

१७० प्रयागाष्टकम्‌

१७१ काशीपचकम्‌

१७२ यम्‌नाष्टकम्‌

१७३ यमुनाष्टकम्‌

१७४ नमदाष्टकम्‌

१७५ पुष्क राष्टकम्‌

१७६ श्नरीमणिकणिकाष्टकम्‌

१७७ सरस्वत्यष्टकम्‌

२५५

२५७ २५८ २५९ २६० २६१

२६२ २६३ रर

२६५ २६६ २६७ २६८ २६९

वेदान्तस्तोचाणि (१४)

१७८ आत्मपचकम्‌

१७९ वंराग्यपंचकम्‌

१८० धनाष्टकम्‌

१८१ विन्ञाननोका

१८२ टद्वादशपंजरिका स्तो° १८२३ चपंटपंजरिका

१८४ हस्तामलकस्तोत्रम्‌ १८५ आत्मबोधः

२७४ २७५ २७६ २७७

(७) स्तोत्रन म. पुष्ठांकः १८६ साधनपचकम्‌ २८१ १८७ सनीषापचकम्‌ २८२ १८८ वाक्यवृत्तिः २८३ १८९ परापूजा २८६ १९० संक्षिप्त (मल) ्‌

रामायणम्‌ 1,

१९९१९ प्रश्नोत्तरमालिका २९२

नवयररस्तोत्ाणि (१४)

१९२ आदित्य स्तो० २९४ १९३ चन्द्रषष्टाविंशति नाम

` स्तोत्रम्‌ २९५ १९४ अंगारक स्तो० १९५ ऋणमोचक मंगल

स्तोत्रम्‌ 22

१९६ ब॒धपञ्चविशति नामस्तो० २९६ १९७ बेहस्पति स्तोत्रम्‌ २९७ १९८ शुक्र स्तो° १९९ शनेश्चर स्तो ^ २०० शनेश्चरस्तो० २९९ २०९१९ शनि स्तो ३०० २०२ राहु स्तो ४? २०३ केतुपञ्चविशतिनामस्तो° $ २०४ नवग्रह पीडाहर स्तो० ३०१ २०५ नवग्रह स्तो० 44

संकीणं स्तोत्राणि (१९ ) २०६ शिवरामाष्टक स्तो ३०३

२०७ भगवत्पातः स्मरण

स्तोत्रम्‌ ११

(८)

स्तो्ननाम.

२०८ प्रातःस्मरण स्तो०

२०९ अश्वत्थ स्तो० २१० नवनाग स्तो०

२११ तुलसी कवचम्‌ २१२ वुलसौ स्तोत्रम्‌

२१३ वेदव्यासाष्टक स्तो २१४ अभिलाषाष्टक स्तो० २१५ चतुश्लोको भागवतम्‌

२१६ सप्तश्लोको ग्रता

अचुक्रमणिका

पुष्ठांकः स्तोत्रनाम.

३०४ | २१७ हयग्रीवपटलम्‌ % २१८ हयग्रीवकवचम्‌

अः २१९ हयग्रीवाष्टोत्तरशतनाम २२० करुणस्तोत्रम्‌

२२१ महामारी स्तो० | 9 २२२ म॒तसंजीवनकवचम्‌ 27 २३१० २२३ अर्विनोकुमारस्तो०

२११ २२४ पञ्चदेवता स्तो०

इति अछकमणिका

पृष्ठकः

27

३१३

३९१४ २१५ २१८ २२० २२२ २२२

बृह त्स्तानचरत्नाकर्‌

मङ्गलम्‌

श्रीगणेशाय नमः श्रीगरूभ्यो नमः सजयति सिधुर- वदनो देवो यत्पादपकजस्मरणम्‌ वासरमणिरिव तमसां राशीन्नारायति विघ्नानाम्‌ सुसुखश्चैकदं तश्च कपिलो गज- कणकः लंबोदरश्च विकटो विघ्रनाको गणाधिपः धू; केठवशणाध्यक्चो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यः पटेच्छ्रणुयादपि विद्यारंभे विवाहे भवेसे निगेमे तथा सभ्नामे संकटे चेव विघ्रस्तस्य जायते ४॥ शयु्खांबरः धर देवं शिवण चवुखजम्‌ भसन्नरवदने धभ्यायेत्सवविघ्रोप- शांतये ५॥ व्यासं वसिष्ठनतारे शक्तेः पौचमकल्मषम्‌ पराशरात्मजं वंदे शुकतातं तपोनिधि व्यासाय विष्णु- रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय ` नमो नमः अचत॒वंदनो बह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शंथुभगवान्‌ बादरायणः इति

(२) वृहत्स्तोत्र रत्नाकरे

, गणेशस्तोताणि १. गणेशन्यासः

श्रीगणेशाय नमः आचम्य भाणायामं कृत्वा दक्षिणहस्ते वक्रतंडाय नमः। वामहस्ते शपकणांय नमः। ओष्ट विध्न ङायनमः। अधरो चितामणये नमः संपुटे गजाननाय नमः। दक्षिणपादे लम्बोदराय नमः वामपादे एकदंताय नमः शिरसि एकदंताय नमः चिबुके बह्मणस्पतये नमः दक्षिण नासिकायां विनायकाय नमः वामनासिकायां च्येष्ठराजाय नमः दक्षिणनेत्रे विकटाय नमः वामनते कपिलाय नमः दक्षिणकणें धरणीधराय नमः वामकणं आकापूरकाय नमः नाभो महोदराय नमः। हृदये धूस्रकेतवे नमः ललटे मयुरेक्ञाय नमः दक्षिणबाहौ स्वानदवास कारकाय नमः वामबाहौ सचित्छखधान्रे नमः इति गणेशन्यासः

२. गणेशचकवचम्‌

श्रीगणेश्ञायः नमः गौुवाच एषोऽतिचपलो देत्या- न्बाल्येऽपि नादायत्यहो अग्रे किं क्म कर्तेति जाने मुनिसत्तम १॥ देत्या नानाविधा दष्टाः साधुदरेवटहः खलाः अतोऽस्य कंठे किचिचवं रक्षाथं बद्‌ धुमदैसि सुनिरूवाच ध्यायेत्‌ सहगतं विनायकमसं दिग्बाह माद युगे त्रेतायां त॒ मयूरवाहनमसुं षड़बाहकं सिद्धिदम्‌ द्वापरे त॒ गजाननं युगसजं रक्तांगरागं विथ तुर्ये द्विजं सितांगरूचिरं स्वाधैदं स्वेदा विनायकः शिखां पातु परमात्मा

"~+ ~ © = ०49 = = (40 (0 ' ~

१३ परात्परः अतिसुन्द्रकायस्त मस्तकं सखुमरोत्कटः ललाटं कडयपः पात॒ भ्रूयुगं त॒ महोदरः नयने भालचंद्रस्ठ १३ गजास्यस्त्वोष्टपलवौ जिह्वं पात॒ गणक्रीडश्चिजुक ९३ गिरिजाखतः वाचं विनायकः पातु दंतान्‌ रक्षठं इखखः

गणेशस्तोत्राणि (३)

1॥ श्रवणो पादापाणिस्व नासिकां चितिताथदः गणेशस्त

खखं केठे पाठ देवो गणंजयः स्कंधौ पाठ गजस्कंधः स्तनो विष्नविनादानः। इदयं गणनाथस्तु हेरंबो जठरं महान्‌ धराधरः पाठ पारवों प्रष्ठ विष्नहरः शुभः लिगं ग्धं सदा पातु वक्रवण्डो महाबलः < गणक्रीडो जालजंघे ऊरू मेगलमूतिमान्‌ एकदंतो महाबुद्धि पादो गल्फो सदाऽव १० क्िभ्रप्रसादनो बाहू पाणी आाभपूरकः अङ्ःगुलीश्च नखान्पात॒ पद्यहस्तोऽरिनादानः ११॥ सर्वोगानि मयूरेशो विरवव्यापीखदाऽवत अलृक्तमपि यत्स्थानं धूखरकेतः सदाऽवत १२ आमोदस्त्व्रतः पात॒ भमोदः प्रुष्ठतोऽवत जाच्यां रक्चठ उद्धीश आग्नेयां सिद्धिदायकः १३ दक्षिणस्यासुमाः पुत्रो नेत्या गणेङ्वरः भतीच्यां विष्नदतौऽव्याद्वायव्यां गजकणकः १४८ कोबेयां निधिपः पायादीश्ञान्यामीश- नन्दनः दिवाऽव्यादेकदतस्त रात्रौ संध्याखु विष्नहत्‌ १५ राक्षसासुरवेतालग्रहभूतपिशाचतः पारां ङ्राधरः यात॒ रजःसवतमःस्मरतीः १६ ज्ञान धमं लक्ष्मी ल्ज्नां कीतिं तथा कुलम्‌ वपुधनं धान्यं ग्रहदारान्खुतान्‌ सखीन्‌ १७ स्वोयुधधरःक्षचान्‌ मयूरेशोऽवतात्सदा कपिलोऽजाविके पातु गजाइवान्विकटोऽवत १८ भूज पत्रे लिखित्वेद्‌ यः कंडे धारयेतकवुधीः। भयं जायते तस्य यक्षरक्षःपिशाचतः १९ तिसंभ्य जपते यस्त॒ वज्रसार - तलभेवत यात्राकाले पठेदयस्त॒ निर्विघ्नेन फले लभेत्‌ २० युद्धकाले पटेद्यस्वं विजयं चाप्लयाद्धुवम्‌ मरणोच्चाटना- कषस्तभमोहनकमेणि २१ सप्तवारं जयेदेतदिनानामे - कविशतिम्‌ तत्तत्फलमवाप्नोति साधको नाच संशयः २२ एकविंशतिवारं पठेत्तावदिनानि यः काराग्रहगतं सयो

(४) बृहत्स्तोवररत्नाकरे

राज्ञा वध्यं मोचयेत्‌ २३ राजदरोनवेलायां पठेदेत- त्रिवारतः राजानं वशं नीत्वा भक्तिश्च सभां जयेत २४ इद्‌ गणेशकवचं कारयपेन समीरितम्‌ सुद्रत्टाय तेनाथ मांडव्याय महषये २५ मद्यं भाह कृषया कवचं सबेसिद्धिदम्‌ देयं भकितटीनाय देयं श्रद्धावते सयुभम्‌ ॥२६॥ अनेनास्य कृता रक्षा बाधाऽस्य भवेत्क्वचित्‌ राक्षसासुरवेतालदेत्यदानव संभवा २७ इति श्रीगणेशपुराणे गणेशकवचं संपूणेम्‌

३. गणेमानसपूजा

श्रीगणेशाय नमः श्रीस्वेप्रदायः नमः गृत्समद उवाच विघ्रेशावीयोणि विचित्रकाणि बंदीजनेमांगधकैः स्मरतानि श्रत्वा ससत्तिष्ठ गजानन त्व नाद्ये जगन्मंगलकं कुरूष्व एवं मया प्रार्थित विष्नराजदिचत्तेन चोत्थाय बहिगणेश्ञः निगतं वीक्ष्य नमंति देवाः रभ्बादयो योगिञ्ुखास्तथाऽहम्‌ शोचादिकं ते परिकल्पयामि हेरंब वे दंत विद्यद्धिभेवम्‌ वच्रेण संप्रोक्ष्य सुखारविदं देव सभायांविनिवे्यामि द्विजादिस- ्वेरभिवदितं शुकादिभिर्मोदसखमोदकादेः संभाष्याचालोक्य सञत्थितं तं खुमंडप कल्प्यं निवेदायामि रत्नः खदीप्तेः प्रतिबिवितं तं पदयामि चित्तेन विनायकं तत्रासनं रत्नसुबणे-

युक्तं संकल्प देवं विनिवेङायामि सिद्धया बुद्धचा सहं

विघ्रराज पाद्यं कुरु प्रेमभरेण सर्वेः सुवासितं नीरमथो गृहाण

चित्तेन दत्त सुखोष्णभावम्‌॥ ततः खवस्ेण गणेशमादौ

१६ संप्रोक्ष्य दूवादिभिरचेयामि चित्तेन भावमिय दीनबधो मनी

विलीनं कुरुते पदान्जे ॥७॥ कपूरकेलादिसखवासित त॒ खुकल्पितं

१३ स्ेदिनादयेरिति सुवचम्‌ आर्षोऽयं प्रयोगः ।॥ कल्पयित्वेत्यथंः

१३ २३ कपूरकेणलादिना चेत्यथंः

~ ~ = मं ^ ह) >

„^© +^ 2 "~> „29 ~~ ` ~ ॐच ॐच [ि

14, [१६। 2 ~न ~+ ~)

=

गणेशस्तोत्राणि (५)

तोयमथो ग्रहाण आचम्य तेनैव गजानन त्वं कृपाकटा्चेण विलोकय ।॥८॥ वालखुक्ताफलहाट कायं : खसं सक्त दत- रभावकेन अनघ्यमघ्यं सष ङुरूष्व मया भदत्त गणराज ट्टे ॥९॥ सौगध्ययुक्तं मधुपकंमाद्यं संकल्पितं भावयुतं गहाण पुनस्तथाचम्य विनायक त्वं भक्तांद्च भक्तदा सरश्चयास॥ १०॥ खुवासिते चंपकजातिकादेस्तलं मया कल्पितमेव दंटे ग्रहाण तेन भविमरदैयाभि सबागमेवं तव सेवनाय ११ ततः खग्बो- ष्णनं जलेन चाहमनेकतीथाहतकेन टदिम्‌ चित्तेन शद्धन स्नापयामि स्नानं मया दत्तमथो ग्रहाण ॥९२॥ ततः पयः स्नान- मचित्भाव गृहाण तोयस्य तथा गणेज्ञ पुनदेधि स्नानमनामय त्वं चित्तेन दत्तं जलस्य चेव ९१३ ततो व॒तस्नानमपारवं-

दयखतीथज विषनहर भसीद ग्रहाण चित्तेन खुकदङिपत ततो मघुस्नानमथोजलस्य १४ खुदाकरा युक्तमथोग्रहाण स्नानं मया कल्पितमेव इंट ततो जलस्नानमघापहत्‌ विष्नेश मायां हि निवारयाद् १५ सखयक्षपकस्थमथो गहाण स्नानं परेराधि पते ततङ्च कोमण्डलीसंभवज कुरूष्व विद्ुद्धमेवे परिकल्पितं तु॥१६॥ ततस्त स्तेमनसा गणेश सपूज्य दू वीदिभिरल्पभावेः

अपारकेमडलभूतबद्यणस्पत्यादिकस्त दयभिषेचयामि १७

ततः खवस्वेण भोंखनं त्वं ग्रहाण चित्तेन मया सुकल्पितम्‌

ततो विशुद्धेन जलेन टटे ह्याचा तमेवं ऊरू विष्नराज १८

अग्नो विद्युद्धे गृहाण वस्ते ्यनघ्यमोौल्ये मनसा मया दत्ते परिच्छादय निजात्मदेहं ताभ्यां मयूरे जनांङच पालय ९१९॥ आचम्य विष्रनेश पुनस्तथेव चित्तेन दत्तं सुखस॒त्तरीयम्‌ गहाण भक्तप्रतिपालक त्वे नमो तथा तारकखयुत ॥२०॥ यन्नञोपवीतं जिगणस्वरूपं सोवणेमेव द्यहिनाथ भूतम्‌ ' भावेन दत्तं गणनाथं तस्व ग्रहाण भक्तोद्धृतिकारणाय २९ आचांतमेवं मनसा भदत्तं कुरुष्व छाद्धेन जलेन दुंटे पुनङ्च कौमंडल केन पाहि

|

(६) ब॒हृत्स्तोत्र रत्नाकरे

विव प्रभो कीडनकं खदा ते २२॥ उद्यदिनेशाभमथो गृहाण सिदूरकंते मनसा प्रदत्तम्‌। सबागसंलेपनमादरादद्व ङुरूष्व हेरंब तेनपूणेम्‌ २३ सहखङशीष मनसा मया त्वं दन्तं किरीटं ठु सुबणेजं वे अनेकरतनः खचित गृहाण वद्धे ते मस्तकशोभ- नाय २४॥ विचि रत्नः कनकेन दुटे युतानि चित्तेन मयां परेरा दत्तानि नानापदक्कण्डलानि गहाण दापश्चतिभूषणाय ॥२५॥ शण्डाविभूषाथमनतखेलिन्‌ सखुवणेजं कचुकमाग्रदाण रत्नरच युक्तं मनसा मया मदत्तं भभो तत्सफलं ऊुरूष्व २६ सुवबणे- रत्नंडच युतानि दृटे सदकदंत भरणानि कल्पये गहाण चूडाकरतये परेश दत्तानि दन्तस्य रोभनाथम्‌ २७ रत्नैः . सुवर्णेन क्तानि तानि ग्रहाण चत्वारि मया प्रकल्प्य संभूषय त्घं कट- कानि नाथ चतुभजणु दज विष्नहारिन्‌ २८ विचित्र रत्नः खचित सुबणसभूतकं ग्रह्यमया प्रदत्तम्‌ त्थांगटी प्वंगुलिक- गणे चित्तन संशोभय तत्परेश २९ विचिचरत्नेः खचितानि दुटे केयूरकाणि ह्यथ कल्पितानि खवणजानि भ्रमथाधिनाथ गृहाण दत्तानि ठत बाहुषु त्वम्‌ ॥३०॥ प्रवा- लमु ्ताफलरत्नजास्त्वं सुवणसूतरेदच गदाण कंठे चितेन दत्ता विविधाईच माला उरोदरे शोभय विघ्नराज ॥३१॥ चन्द्रं ललाटं गणनाथ पूण बृद्धिक्षयाभ्यां ठ॒विहीनमाद्यम्‌ खशोभय त्वं वरसंयुतं ते भक्ितभिियत्व भकटी कुरूप्व ३२ चितामाणि चितितदं परेशदटेशगं दीप्तिमयं कुरूष्व मणि सदानदसखखमरदं विष्नेदीनाथदपालयस्व ३२ नाभो फणी खहख्चदीषं संवेष्टनेनेव गणाधिनाथ भक्रतसभृषं ऊरू भूषणेन वरदानं सफलं परेड ३४ कटी तटे रत्नखुवर्णयुक्ता कांची सुचित्तेन धारयामि विध्न ल्योतिगेणदीपनीं ते भसीद भक्तं कुरू मां दयान्ध २५ ~~ ---

--

अत्रादिकमणि क्तः

गणेशस्तोत्राणि (७) देरव ते रत्नखुवः युक्त खनूषुरे मंजिरके तथेव किकिणी- नादयते सुबुद्ध्या खपादयोः शोभय मे भदत्ते॥ ३२६ इत्यादिनानाविधिभरूबणानि तवेच्छया मानसकल्षपितानि सभ्यूषयाम्धेव त्वदगकेषु विचित्र धाठुभभवाणि टट ३७ खुचदनरक्तममोधवीयं सखुघार्बतं द्यष्टकगंधस्ुख्येः युक्तं मयाकट्पितमेकर्दत गृहाण ते त्वगविलेषनाथम्‌ ३८ लिप्तघ॒ वेचिच्ययथाष्टगधेरगेषु तेऽहं भकरोमि चिचम्‌ भसीदं चित्तेन विनायक त्व ततः खुरबत रविभेव भाले ३९ वृतेन वे कुककमकेन रक्तान्‌ खुतदत्स्ते परिकल्पयामि भाले गणा ध्यक गरदाण पाहि भक्तान्खुभकिंतभरिय दीनबधो॥ ४० गृहाण भो चंपकमालतीनि पुष्पाणि यानि स्थल्पकजानि चित्तेन दत्तानि मदिकानि पुष्पाणि नानाविधब्क्षजानि ४१ पुष्पोपरि त्व मनखा ग्रहाण हेरब मंदारशमीदल्ानि मया सुचित्तेन भक्षितानि ह्यपारकाणि भणवाङ्कते ठु ४२ दूवाकुरान्वे मनसा भदत्तांश्िपंचपत्रयुतकांश्च स्िग्धान्‌ गहाण विष्नेङ्वर संख्यया त्वं हीनांडच स्बापरि वक्रतंड दशांगभूत मनसा मया ते धूपं भ्रदत्त गणराज ठुटे ग्रहाण सोरभ्यकरं परेश सिद्ध्या बुद्धया सख भक्तपाल ४४॥ दीपं सखवत्यां युतमादरान दत्तं मया मानसकं गणेङ ग्रहाण नानाविधे वरतादितल्छादिस- भूतममोघचष्टे ५५ भोज्यं ठ॒लेद्यं गणराज पेयं चोष्धं नानाविधषडरस्टचम्‌ गदाण नेवेयमथो जया ते खकल्षिति पषटिपत महात्मन्‌ ४६ सुवासितं भोजनमध्यभागे जक मया दत्तमथो गहाण कमेडल- स्थमनसखा गणेशा पिबस्व ॒विङवादिकतत्तिकारिन्‌ ४७ ततःकरोद्तनक गृहाण सोौगेध्ययुकतं मुखमार्जनाय

(८) बृहत्स्तोत्ररत्नाकरे

सखुवासितेनेव सुनीभजन सुकल्पितं नाथ गृहाण ददे ४८ पुनस्तथाचम्य सुवासितं दत्त मया तीथ जलं पिवस्व प्रकल्प्य विघ्रेशा ततः पर ते संर्भोनं हस्तसुखे करोमि ५९ द्राक्तादिरंभाफलचूतकानि खाैरका $धुकदाडिमानि सखस्वादयुक्तानि मयाभक ल्प्यग्रहाणदत्तानिफलानि ददे ५० पुनजलेनेव करा- दिकं ते संक्षालयेऽहं मनसा गणेश सुवासितं तोयमयो पिवस्व मया भ्रदत्तं मनसा परेश ५१ अष्टांगयुक्तं गणनाथ दत्त रताबूलकं ते मनसा मया वं गृहाण विष्नेहवर भावयुक्त सदासक्रक्तंडविशोधनाथम्‌ ५५२ तत्तो मया कल्पितक्रे गणेश महाघ्ने रत्नसुबणेयुक्ते मदारकूषा घकयुक्तवसेरनष्यसछादितके निषीद ५३ ततस्त्वद्रीयाबरण परश सपूजयाम्यद्य ददा यथावत्‌ नानोपचारेः परमभरियेस्त त्वत्मीतिकामाथेमनाथवबधो ५४ गृहाण लबोदर दक्षिणां ते द्यसर्यभूतां मनसा भदत्ताम्‌ सोवणेमुद्रादिकसख्यभावां पाहि भरभो विङ्वमिदं गणेश ५५ राजोपचारान्विविधान्‌ गृदाण हस्त्यदवछत्रादिकमादराद्रं चित्तेन दन्तान्‌ गणनाथ दुं ह्यपारसख्यान्‌ स्थिर जेगमास्त ५६ दानाय नानाविधि- रूपकास्ते ग्रहाण दत्तान्मनसा मया वं पदाथभूतान्‌ स्थिरजगमाश्च देरव मां तारयमोहभावात्‌ ५७ मंदार पुष्पाणि रामीदलानि दृवाकुरांस्ते मनसा ददामि देरव लबोदर दीनपाल ग्रहाण भक्तं कुरू मांषदेते ८८ ततो हरिद्रामबिर शलाल सिदूरकं ते परिकल्पयामि खवासितं वस्तखबासभूतेगृहाण बह्येडवर शोभनाथम्‌ ५९ ततः खुकाद्याः शिवविष्णुसुख्या इन्द्रादयः शेषः सुखास्तथान्ये सुनीद्रकाः सेवक्भावथुक्ताः सभासनस्थं

गणेशस्तोत्राणि (९)

भअणमति दुम्‌ ६० वामांगके भकितयुतागणेदौ सिद्धिस्ठ॒ नानाविधिसिद्धिभिस्तम्‌ अत्यंतभावेन खसेवते तु मायास्वरूपा परमाथेभूता ६९ गणेङ्वरे दक्षिण- भागसंस्था बुद्धः कलाभिश्च सखबोधिकाभिः बिद्याभिरेवं भजते परेश मायासु सांख्यभदवित्तरूपा ६२ भ्रमोदस- टव्या नल प्रष्ठभागे गणेदवरं भावयुता भजते भक्तदवरा मुद्रलदोथ॒सखख्याः खकादयस्तं स्म पुरो भजते रे गेधमुख्यामधुरं जयश्च गणेशगीतं विविधस्वरूपम्‌ न॒त्यं कल्ायुक्तषथो पुरस्ताख्कस्तथा ह्यप्सरसो विचिचम्‌ ६४ इत्यादिनानाविधभावयुवतेः संसेवित विघ्नपति, . भजामि चित्तेन ध्यात्वा क॒ निरंजन वै करोमि नाना्िधदीपयुक्तम्‌ ६५ चतुखेजं पासधरेगणेशेसहाद्कशं दंतयुतं तमेवम्‌ चरिनेत्रयुक्त त्वभयकरं तं महोदरं चेकरदं गजास्यम्‌ २६ सर्पोपवीतं गजकणधारं विभूतिभिः सेवितपाद्‌पञ्नम्‌ ध्याये गणेदं विविधम्रकारेः खपूजिते शक्तियुत परशम्‌ ॥' ६७ ततो जप वे मनसा करोमि स्वमूलरमत्रस्य विधान युक्तम्‌ असंख्यभूतं गणराज हस्ते समपेयाम्येव . द! टे ६८ आरा्तिकां कषुरकादिभूतामपारदीपां नक रोमि पूणम्‌ चित्तेन लबोदर तां गृहाण ह्यक्तानध्व!त्न्‌ = हरां निजानाम्‌ ६९ वेदरेष॒॒वेचघेङ्वरकेः खमतः खमंत्रिते पुष्द्ले भभ्ूतम्‌ गृहाण चित्तिन मया भदत्तमपारन्ररय। त्वथ मंत्रपुष्पम्‌ ७० अपारव्रत्या स्वतिमेकनत्‌ गरा चित्तेन कृतां गणेश युक्तां श्रुतिस्मातभवेः पुराणः ^ परेशाधिपते मया ते ७१ प्रदक्षिणा मानसकल्पितासत गृदाण लबोदर भावयुक्ताः संख्याविहीर्ना विष रूपाभक्तान्यदा रक्ष भवाणवाद्वे ७२॥ नात

विघ्रपते ग्रहाण साष्टांगकाद्यां विविधस्वरूपाम्‌ सर `

[+

-21 ९1 ^

` =

+ „~+ ~ ~ ~^ ^~ ~^ ~ ~ ~ ~ ~~ | 8; = = ~= # =. 8।

९11 91

|

(१०) वृहत्स्तोत्ररतनाकरे

विहीनां मनसा कृतां ते सिद्धचा बुद्धया परि- पाल्याश्च ७३॥ न्यूनातिरिक्तं तु मया कतं चेत्त- दथमत मनसा गृहाण ढर्वाकुरान्‌ विघ्रपते भदन्तान्‌ संपृणमवं कुरू पूजन मे ७४ क्षमस्व ॒विषनाधिषते मदीयान्‌ सदापराधान्‌ विविधस्वरूपान्‌ भवित मदीयां सफलां कुरुष्व संप्राथेये त्वां मनसा गणे्ञ «< ततः भ्रसत्रेन गजाननेन दत्ते प्रसादं शिरखाभिवंद्य स्वमस्तके तं परिधारयामि ` चित्तन . ¦ विष्नेश्वरमानतोऽस्मि ७६ उत्थाय , . विष्नेदवर ` एव॒ तस्मादगतस्ततस्त्वन्तरधान- शक्तया ।.शिवादयस्त प्रणिपत्य सर्वे. गताः सखुचित्तन चं चितयामि ७७ सर्वान्नमस्कृत्य ततोऽहमेव भजाभि चित्तेन गणाधिपं तम्‌ स्वस्थानमागत्य मदालभावभक्त- गणेशस्य खेलयामि ७८ एवं चिकाेषु गणाधिपं तं चित्तेन नित्य परिपूजयामि तेनेव तष्टः भददातुः भावं विद्वेदरवरो भक्ितिमय त॒ मह्यम्‌ ७९ ` शपा मेदकः पानक हयुच्छिष्टगंधस्य सकलेपन त॒ निमाल्यसधारणगकं खुभोज्यं ठवोदरस्यास्वठ हि युक्तदाषम्‌ ॥८०॥ यें यं करोम्येव तव. दीक्षागणेकवरस्यास्ठसदागण्श 1 भसीदं नित्य तव पादभक्तं कुरूष्वमां व्रहयपत दयालो ८१ ततस्तव श्यां परिकल्पयामि मदारकूपासकवखयुक्ताम्‌ सुवासपुष्पादिभिरचितां ते गृहाण निद्रां कुरू विध्नराज ८२ सिद्धया बुद्धया खदित गणेशं खनिद्विते वीक्ष्य तथाहमेव गत्वा स्ववासं करोमि निद्र यात्वा हदि ब्रह्मपति तदीयः ८२ एतादृशं सोख्यममोघराक्ते देहे भरभो 1 मानसजगणशञ मद्यं तेनेवकृताथसत्यो

मि ऽहम्‌ ८४॥ गाग्य उवाच र. नित्य महाराज गरत्समरो महायशाः चकार

गणे णस्तोत्राणि (११)

मानसीं पूजां योगीद्ाणां गरू स्वयम्‌ ८५ एतां मानसीं पूजां करेभ्यति नरोत्तमः पठिष्यति सदा सोऽपि गाणपत्यो भविष्यति ८६ श्रावयिष्यति यो मत्यः श्रोष्यति मेमसंयुतः सः ऋमेण महीपाल बह्यभ्‌तो भवि- ष्यति ८७ यं यमिच्छति तं वे खलं तस्य जाय॑ते अत स्वानदगः सोऽपि योगिवंद्ो भविष्यति ८८ इति मानस पूजा समात्ता ॐ. गणेङावाद्यपूजा

श्रीगणे्ञाय नमः रेल उवाच बाद्यपूजां वद्‌ विभो गृत्समदभकी्तिताम्‌ तेन मार्गेण विष्नेरं भलिष्यामि निरेतरम्‌ गाग्यं उवाच आदौ मानसीं पूजां क्रत्वा गत्समदो खनिः वाद्यं चकार विधिवत्तां श्चणुष्वं सुखप्रदाम्‌ ॥२॥ हदिध्यात्वा णेश्ान परिवारादि- संयुतम्‌ नासिकारधमार्गेण बाह्यांग चकार ह्‌ ॥३॥ आदौ वेदिकमेचं ख॒ गणानांत्वेति सखंपठन्‌ पदचाच्छत्ोकं सञ्ुच्चायं पूजयामास विघ्नपम्‌ ॥४॥ गत्समद्‌ं उवाच चतह भने गजास्यं रक्तवणेकम्‌ पारा करादिसंयुक्तं मायायुक्तं भवचितयेत्‌ “« आगच्छ बद्यणां नाथ सखराखरवराचित सिद्धिञ्द्धयादिसखंयुक्तभकितम्रहण- त्ालसः कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं तवागमनतः भमो विष्नेक्ञाचग्रदी तोऽदं सणलो मे भवोऽभवत्‌ रत्न किहासनं स्वामिन्‌ गरहदाणगणनायक तत्रोपविरयविध्नेशा रक्ष॒ भक्तान्विरोषतः खवासिताभिरद्धिङ्चव पाद्‌- प्रक्षालनं घभो शीतोष्णाम्भः करोमि ते गरदाण पादयसु- तमम्‌ सवतीथहतं तोयं खवासितसखुवस्तभिः आचमनं तेनेव ङुरूष्व गणनायक १० रत्नभवाल-

+ = [+ ~, 2 2 ~+ +^ ^ „^© > 1.

१, ११

(१२) वृहुत्स्तोत्ररत्नाकरे

मुक्तादेरनरध्यः सस्कृतं रभो अर्ध्यं ग्रहाण हेरंब द्विरदानन तेषकम्‌ ११॥ दधिमध्वाज्यसंयुक्तं मधुपकं गजानन ग्रहाण भावसंयुक्त मया दत्तं नमोऽस्त॒ते १२ पाये मधुपक स्नाने बस््ोपधारणे उपवीते भोजन ति पुनराचमनं ऊरू ॥१३॥ चंपकायगणाध्यक्ष वासितं तेलम॒त्तमम्‌। अभ्यग्र सवश लम्बो- द्र नमोऽस्तु ते १४॥यक्षकर्दमकाद्यरच विध्न भक्तवत्सल उद्रतनं रुष्व त्वं मया दत्तेमंहामभो १५ नानातीर्थ- जलेदटे सुखोष्णभावरूपकेः कमंडलृद्धवेः स्नानं मया कुरू समर्पितः १६॥ कामघेठससमद्‌ भूतं षयः परम पावनम्‌ तेन स्नानं कुरुष्व त्वं हेरेव परमाथवित्‌॥१७॥ पञ्चामरतानां मध्ये तु जलेः स्नान पुनः पुनः ऊरू त्वं सवेती्थभ्यो गङ्गादिभ्यः समाहतः ॥१८॥ दधि षेलषयोदभूतं मलापहरणं परम्‌ गृहाण स्नानकायौर्थविनायक दयानिषे ॥१९॥ घनोःसस॒द्धवं दुंटे वृत सन्तोषकारकम्‌ महामल्ापघाताथं तेन स्नानं कुरू प्रभो ॥२०॥ सारधं सस्क्रृत पृणमधु मधुरसोद्धवम्‌। गरहाणस्नानकायाथविना- यक नमोऽस्तु ते॥२१॥इष्षुदण्डससुदभूतौ शकरांमलनाशिनीम्‌। गृहाण गणनाथत्वं तया स्नानं समाचर २२ यक्षकदेमका- दयदच स्नानं कुरू गणेङवर। आत्यं मलहर शद्ध सवैसोगन्ध्यका- रकम्‌ २३ ततो गन्धाक्षतादीङच दृूवाङुरान्‌ गजानन समपेयामि स्वल्पांस्त्व गृहाण परमेङवर ॥२४॥ ब्राह्यणस्पत्यस्‌- क्तदचह्येकविदा.तवारकः अभिषेक ते करोमि ग्रहाण द्विरदानन ॥२५॥ तत आचमनं देव सुवासितजलेन कुरूष्व गणनाथ त्व सवतीथभवन ॥२६॥ वस्त्रयुग्म ग्रहाण त्वमनघ्यरक्तवण- कम्‌ लोकलन्जादरचंव विघ्रनाथ नमोऽस्त ते ॥२७॥ उत्तरीयं सुचित्रं वे नमस्ताराकितं तथा ग्रहाण सवसिद्धीश्च॒ मया दत्तं सुभक्तितः ॥२८॥ उपवीतं गणाध्यक्ष गृहाण ततः परम्‌ त्गुण्यमयरूपं तु भरणवग्रथिबन्धनम्‌ २९ ततः सिदूरकं देव

गणेङस्तोत्राणि | (१२)

गृहाण गणनायक अगलेपनेभावाथ खदानदवि वधन ३० नानाभूषणक्छानि त्वमगेषुविविधेषु भासखुरस्वणेरत्नेश्च निभि- तानि ग्ृदाण भोः ३१ अष्टगधसमायुक्तं गध रक्त गजानन द्वादशगेषु तदुटे ठेपयामि सखुचिचरवत्‌ ३२ रक्त चंदनसयुक्तानथवा ऊुक्मेयुतान्‌ अक्षतान्‌ विघ्नराज त्वं गहाण भाल मंडले ३३ चपकादिसवक्षेभ्यः संभूतानि गजानन पुष्पाणि शमिमंदारदूवादीनि गहाण ३४ दशांगं गग्गल धूपे सवंसौरभकारकम्‌ गहाणत्वं मया दत्त विनायक मरोदर ३५ नानाजातिभवं दीपं ग्रहाण गणनायकः अत्तानमलज दोष हर॑तं ज्योतिरूपकम्‌ ३६ चत॒र्विधान्रसंपत्रं मधुरं लड्‌ डइकादिकम्‌ नवेद ते मया दत्तं भोजन कुरू विघ्रप ३७ खवासित गृदाणदं जल तीथसमाहतम्‌ युकितमध्ये पानाथ देवदेवे ते नमः ३८ भोजनांते करोद्धते यक्षकडईमकेन कुरूष्व त्व गणाध्यश्च पिब तोय सुवासितम्‌ ॥३९॥ दाडिमं खरं द्राक्षा रंगादीनि पलानि वे गृहाण देवदेवेश नानामधुरः काणि ४० अष्टाङ्ग दव ताम्बरलं गृहाण सुखवासनम्‌ असक्र'दवेघ्राज त्वं मया दत्तं विज्ेषतः ४९ दक्षिणां कांच- नायां नानाधाठससुद्धवाम्‌ रत्नायेः संयतां ट्टे ग्रहाण सकलभिय ४२ राजोपचारकााषने गदाण गणनायकः दानानि विचत्राणि मया दत्तानि विचघ्रप ४३॥ तत आभा- रणे. तेऽध पूजयामि विधानतः उपचारेविकिधिश्च तेन तुष्टो भवभ्रभो ४४ ततो दू वाकुरान्‌ दुटे एकविंश.तसंख्यकान्‌ गृहाण न्यूनसिद्धचथ भक्तवात्सछल्यकारणात्‌ ५५ नानादीप- समायुक्त नीराजनं गजानन गृहाण भाव संयुक्तं सवौत्तान- विनीश्क ४६ गणानां त्वेति सत्रस्य जपं सादश्चक परम्‌ गृदाण गणनाथ त्व सू वेसिद्धिभदो भव ५७ आ्सिक्य खुकपूरं नानादीपमयं भरभो गहाण ज्योतिषां नाथ तथानीराज

( १४) वहतस्तोत्ररत्नाकरे

याम्यहम्‌ ४८ पादयोस्ते चत्वारि नाभो दे वदने भभो एकं तुसत्तवारं वे सर्वांगेषु निरंजनम्‌ ४९ चठवंदभवेमवेगा- णपत्येगजानन मितानि ग्रहाण त्व पुष्पपत्राणि विषनप ५० पंचप्रकारकेः स्तोत्रेगाणपत्येगेणाधिप स्तौमि त्वां तन सवष्टो भव भकितप्रदायक ५१ एक वाति सख्यं वा तिसंख्यं वा गजानन भादक्षिण्यं ग्रहाण त्वं बहन्‌ बद्ये- र॒भावनः ५२ साष्टाङ्कां भणति नाथ एकविशतिसमिताम्‌ देरव सवपूज्यत्व ग्रहाण मया कृताम्‌ ॥५३॥ न्यूनातिरिक्त भावाथ किथिदृवाङ्करान्भभो समपयामि तन त्वं सांगां पूजां कुरूष्व ताम्‌ ५४ त्वया दन्तं ॒स्वहस्तनं निमाल्यं चिन्तयाम्यहम्‌ शिखायां धारयास्येव सदा सवमरद्‌ तत ५५ अपराधानसख्यातान्‌ शक्चषमस्व॒ गणनायक भक्त कुरू मां द्ंटे तव पादभियं खदा॥५६॥ त्वं मातात्व पिता मे वं सखहत्सवबंधिकादयः। त्वमेवककुल देवश्च सवे त्वं मे संडायः «५७ जाम्रत्स्वम्रसुषुक्निभिर्दटवाङ्मानसेः क्रुतम्‌ सदखागकण यत्कम गणेशाय सखमपये ५८ बाह्यनानाविध पापं मरोर तल्लयं ब्रजेत्‌ गणङ्पादतीथं स्यमस्तके धारणात्किल ५९ पादोदकं गणेशस्य पीतं नरण ततक्षणात्‌ सर्वा तर्गतज पापे नङयति गणनातिगम्‌ ६० गणेशोच्छिष्टगंधं वं द्वादशांगेषु चाचेयेत गणेश्- वुल्यरूपः ख॒ दशनात्सवपापहा ६१९ यदि गण्ञषु- जादौ गंध भस्मादिक चरत्‌ अथवोच्छिष्टगंधं नो चेत्तत्र विधि चरेत्‌ ६२ द्वादशशांगेषु विष्नेशं नाममंत्रेण चाच येत्‌ तन सोऽपि गणेङञन समो भवति भूतले ६३ मून गणेहवरं चादौ ललाटे विष्ननायकम्‌ दक्षिणे कर्णमूले वक्रतंडं समचयेत्‌ ६४ कटे लबोदरं देवं ददि चिता- माण तथा ६५ बाहौ दक्षिणके चेव हेरब वामबाहुके

गणेशस्तोत्राणि ( १५)

` विकटं नाभिदेशे त॒ विनायकं खमचैथत्‌ ६६ कुक्षौ दक्षिणमायां त॒ मयुरेशं समचैयेत्‌ 1 वाम कुक्षौ गजास्यं वे पृष्ठे स्वानंदवासिनम्‌ ६७ सवोङ्लेपनं रस्तं चिन्नि- तत्वष्टगंधकेः। गाणेशानां विकेषेण सबभद्रस्य कारणात्‌ ६८ ततोच्छिष्टं त॒ नेवेद्यं गणेशस्य खनज्म्यहम्‌ कितः खुकितघ्रदं पू\ नाना पापानिक्रन्तनम्‌ ६९ गणेश॒स्मरणे नैव करोमि कालखडनम्‌ गाणपत्येरच संवासो मे सदास्त गजानन ७० गाग्यं उवाच एवं ` गृत्समद्ङ्चेव चकार बाह्यपूजनम्‌ भिकाटेषमहायोगी सदाएभक्तिसमन्वितः ॥८९॥ तथा कुरू महीपाल गाणपत्यो भविष्यसि। यथा गत्समद्‌ः खाक्षा- त्तथा त्वमपि निश्चितम्‌ ७२ इतिश्रीमदत्ये मौद्गल्य बाह्यपूजा समाता |

५. गणेशमदिभ्नः स्तोत्रम्‌ `

` श्रीगणेशाय नमः 1 अनिर्वाच्यं रूपं स्तवननिकरो यत्र गल्ितस्तथा वक्ष्ये स्तोत्रं पभ्रथमपुरूषस्यात्र महतः यतो जातं विड्वे स्थितमपि सदा यत्रविलयः कीदग्गीवाणः खुनिगमलतः श्रीगणपतः गणेरो गाणक्ाः शिव्ति शेवादच विबुधा रविं सौरा विष्णु भथमपुरूषं विष्णुभजकाः वदन्त्थेकं शाक्ता जगडदयमूत्छां परशिवां जाने किं तस्मे नम इति परं बद्य खकलम्‌ तथङञ योगत्ता गणपतिम कमं निखिल समीम खा वदां.तेन इत परं बह्मसकलम्‌ अजां ख्यो इत सकलगुणरूप सतत भरकतोर न्यायस्त्वथ जगति बोद्धा धिधमि.ते कथंज्तेयोबुद्धे परतर इयं बाह्यसर- गियेथा धोयेस्य स्यात्त तदलुरूपो गणप.तः महत्कृत्यं तस्य स्वयमपि महान्‌ सृक्ष्ममणुवद्ध.नेञ्योतबिन्डगगनस टका कि सदखत्‌ अनेकाह्योपाराश्षकरचरणोऽनन्तद्दयस्तथा

(१६) बृहत्स्तोत्र रत्नाकर

नानारूपो विविधवदनः श्रीगणपतिः अनन्ताः शक्त्या विविधग॒ुणकर्मकसमये त्वसंख्याता नन्ताभिमतफलदोऽनेक- विषये ५॥ यस्यांतो मध्यो भवति चादि खमद्ता- मलिक्तःकृत्वेत्थं सकलमपि खं बत्स पृथक्‌ स्मृतः संस्मत्रणां सकलहदयस्थः ्ियकरो नमस्तस्मे देवाय सकल वेद्याय महते £ गणेशादययं बीज दहनवनितापल्लवयुत मलडचंकार्णोयं ्रणवसहितोऽभीष्ट फलदः सबिडङ्चांगादा गणकञ्डषिक्छन्दो 5ऽस्य निचत्स देवः भाग्वीजं वियदपि काक्ितिजपक्रताम्‌ गकारो देरव सखण इतिपुंनिशैणमयो द्विधाप्येकोे जातः प्रकरतिपुरूषो नद्य हि गणः चेशडचोत्पत्तिरिथतिखयकरोऽय प्रमथको यतो भूतं भव्यं भवति वतिरीशो गणपतिः 1 गकारः कण्टोध्वं गजमुखसमो मत्य॑सदश्ो णकारः कण्ठटाधो जठरसदङाकार इति अधोभावः कट चां चरण इति दीशो ऽस्य तठर्विभातीत्थं नाम चिश्चुवनसमं भूवः स्वः गणेरेति यणीत्मकमपि वरं नामक्षखदं सक्ृत्मोचरूखारितमिति नृभिःपावनकरम्‌ 1 गणेश्चस्येकस्य भतिजपकरस्यास्य खुक्रतं विज्ञातो नाम्नःसकलमदिमा कीदङविधः १० गणेरत्याहं यः प्रवदति मुहुस्तस्य पुरतः भपङयंस्तद्रक्ं स्वयमपि गणस्तिघ्ठति तदा स्वरूपस्य ज्ञानं त्वमुकः इति नाम्नास्य भवति भ्रबोधः सुप्तस्थ त्वखिलमिह सामथ्यमसुना १९ गणश्ोविरवेऽस्मि न्स्थित इह विदवं गणपतो गणेशो यचास्ते धृतिमतिरम इवयमखिलम्‌ सखक्त नामेकगणपतिरिदं मङ्गलमयं तदेकास्ये दृष्टे खकल्विब्ुधास्यक्षण समम्‌ ॥१२॥ वह्क्लशेव्योत्तः स्मतः उत गणरो हदये क्षणात्क्लेशान्सुक्तो भवति सहसा त्वश्रच यवत्‌ वने विद्यारमे युधि रिपुभये ऊज गमने भवे भार्णाति गणपतिषदे चारु विशति १३ गणाध्यक्षो ज्येष्ठ कपिल इतरोमङ्गलनिधिदैयाङहरंबो वरद इति चितामणिरजः वरा-

गणेशस्तोत्राणि ( १७)

नशो दृटि्भजवदननामाशशिव खतो मयूरेशो गौरीतनय इति ` नामानि पठति १४ मर्शोऽय विष्णुः सकविरविरिडः- कमलजः क्ितिस्तोय वदहिःङवसन इति त्वद्विदधिः कुज- स्तारः शुको ग॒रूरूडबुधोऽगश्च धनदो यमः पाशी कव्यः शनि रखिलरूपो गणपतिः १५ सुखं वद्धिः पादो हरिरपि विधाता म्रजननं रविनैत्रे चन्द्रो हृदयमपि कामोऽस्य मदनः करौ राः कटयाववनिरूदरं भाति दशनं गणेशस्यासन्वे ॐठुमयवः- पुङ्चेव सकलम्‌ १६ अष्नेयोलकारेररूुणवसनेभेषिततल करीट्रास्यः सिहासनस्पगतो भाति बुधराट्‌ स्मितास्यात्त- न्मध्येऽप्युदितरविविबोपमरूचिः स्थिता सिद्धिर्वामे मतिरितरगा चामरकरा १७ समतात्तस्यासन्भवरसनिसिद्धाखरमणाः ग्रहेसंतीत्यग्रे विविधलतिभिः सांजलिपटाः बिडौजाद्यब्रेह्यादि भिरलवरतो भक्तनिकरगणकीडामोदभसदविकटाययः सहचरः १८ वरित्वायष्टाष्टादरादिगविलाह्छोलमङवाग्धतिः पादू खंड्ोजनरसबलाः सिद्धय इमाः सदाप्रष्ठे तिष्ठंत्यनिमिष- दशस्तनसखंलया गणेशं सेवतेऽप्यतिनिकट सूपायनकराः \ १९ मृगांकास्यारेभाभ्रश्रतिगणिकायस्य पुरतःसुसगीते दुवत्यपि कुठकगधवेसदहिताः खदः पारो नात्रेत्यलपमममोदेविंगलिताः स्थिरं जातं चित्तं चरणमवटोक्यास्य विमलम्‌ २० दरेणायं ध्यातस्िपुरमथने चासुरवधगणेशः पावेत्या बलिि- विजयकालःऽपिहरिणा विधाता संखृष्टाबुरगपतिना क्षोणि धरणे नरेःसिद्धौ सक्तौ चिथुवनजये पुष्पधनुषः २९१॥ अयं स॒भ्रासादे सुर इव निजानेदथुवने महान्‌ श्रीमानादयो लघुतरणहे रकसटज्ञः शिश्रे दाःस्थो नृप इव सदा भूपतिगैहे स्थितो भूत्वोमके शिद्यगणपतिलोलनपरः ॥२२॥ असष्मिन्सतष्टे गज- वदन एवापि विबुधे ततस्त सतष्ट्िखवनगताःस्युबुधगणाः दयाटर्हरंबो नच भवति यस्मिदच पुरूषे वरथासब तस्य प्रजनः

(१८) वृह्त्स्तोत्र रत्नाकरं

नमतः सखाद्रतमसि २३ वरेण्यो भूशंडि गग॒रूकजा सुद्रल- सुखा दपारास्तद्धक्ता जवहवन प्रजास्तठतिपराः गणङ्ञोऽयं भक्तभ्रिय इति सवत्र गदितं विभक्ितियंबास्ते स्वयमपि खदा तिष्ठति गणः २४ मृद्‌: काचिद्धातोदछषिवििखिता वापि दृषदः स्म्रता व्याजान्मूर्तिः पथि यदि बहिर्येन खदसा। अद्यद्धोद्धा द्रष्टा भवदति तदाहं गणपतेः धत.शद्धो मत्योभिवाति इरिता- द्िस्मय इति २५ वहिद्धारस्योध्वगजवदनवर्ष्म धनमयं भराप्त वा कत्वा विविधङशलस्तत्र निहतम्‌ भरभावात्तन्मूत्योः भवतिसदनं मंगलभयं विलोक्यानन्दस्तां भवति जगतो विस्मय इति २६ सितभद्वेमाषे अतिशरदिमध्याहखमये मरदोगधति क्रत्वा गणपतितिथो दहिसदश्ीम्‌ समचंन्त्युत्साह्‌.मभवति महन्‌ सवक्ठदने विलोक्यानदस्त)प्रभवति नणां विस्मय इति २७ तथा चये कः इलोको ` वरयति महिम्नो गणपतेः कथं इरी ऽस्मिन्‌ स्तत. डत भवेतक्तभपतित स्तं नामास्येकं सकृ दिदमनताह्यल्तमं यतो यस्यकस्य स्तवनसखदशां नान्यदषरम्‌ २८ गजवदनविभोयद्ा तं वेभवं ते त्विह जलषि ममेत्थं चारू तदरायाश्च त्वमति करूणायाः खागरः कृत्ख्रदाताऽ- प्यति तव श्रतकोऽद खवदा चिन्तकोऽरिमि २९ सस्तो भष ठतु नित्यमेतद्व स्वानदं भति गमनेऽप्ययं खुमागः संचित्य स्वमनदि तत्पद्वारजिन्द्‌ स्थाप्याय स्वबनफलं नतीः करिष्ये ॥३०॥ गग इ्वष्य मादात्म्यमेतद्यः श्रावयेद्वापि पठ तस्य कठेशा ल्य यति कम शीघ्रं शछीपुञविदयाथग्रह्‌ उक्तम्‌ ३१ इति श्र पुष्पदंतविरचत श्रीगगेरामदिख्रःस्तोतरं संपूगम्‌ ६. गगज्ञाष्टोत्तरङतनामस्तोचम्‌

श्रौगेगज्ञाय नमः यम उवाच गगेश॒ देरव गजाननेति महोदर स्वालुभवभ्नरकाशिन्‌। बरिष्ठ ्षिद्धिधिय बुद्धेनाथ वदत मव त्यजत भमोताः अनेकविघ्रांतक व्रतं स्वसंज्तवाः

गणेशस्तोत्राणि (१९)

चिच चत्रजति कवीड देवांतकनाशकारिन्वदंतमेवं त्यजत म्रभीताः मदेशसूनो गजदत्यङातो वरेण्यसूनो विकट- निने परेशधरणीधर एकदंत वदेत ३॥ अमोद मोदति नरातकारे षड़भिहं तगंजकणं दुटे द्न्द्रारिसिधो स्थिर भावकारिन्‌ बदंत०° ४॥ विनायकं ज्ञानविघातरचो परारार- स्यात्मज विष्णुपुत्र अनादिपृञ्याखग सवेपञ्य वदत० विधेजंलंबोदर धूमवभं मयूरपालेति मयूर वादिन्‌ खराखरेः सेवितपादपद्च वदत वरिन्महाखध्वज शषेकणे शिवाज सिंहस्थ अनतवाह्‌ दितोज विष्नेदवर शेषनामे वदं त० अणोरणी यन्महतो महीयन्‌ रवेजं योगे्ञज ज्येष्ठराज निधी मंेण शेषपुर वदंत० वरभरद्‌ातरदितेडच सूनो परात्पर ज्ञानदं तारवक्च गहाग्रज बह्मण पारवपुतर वदंत०° सिधोडच शत्रो परद्ुभयाण शमी शपुष्पभ्रियं विष्नहारिन्‌ दृबोभरेराचित देवदेव वदंत० १० धियः भ्रदातद्‌च शमिभियेति स॒सिद्धदातङच सखशांतिदातः। अमेयमाया

मितविक्रमेति वदेत० १९१॥ द्विधाचतुर्थाभ्रिय कङ्यपास्च जनप्रद ॒ज्ञानपदभकार चितामणे चित्तविहारकारिन्‌ वदंत° १२ यमस्य शतो अभिमानो विघ्नो चहन्तः कपिलस्य खनो विदेहस्वानन्द अयागयोग वदत १३ गणस्य शत्रो कमलस्य रशचो समस्तभावतन्ञ भालचद् अनादिमध्यांत- मयप्रचारिन्‌ बदंत० १४ बिभो जगद्रपय गणेङ भूमन्‌ पुष्टीपते आखगतति बोध कर्तुङ्च पातुदचत॒ खह्रति वदंत° १५ इदमष्टोत्तर रातं नाम्नां तस्य पठति ये श्वण्वति तेषु वे भीताः ङुरूध्वं मा भवेशनम्‌ १६ सुक्ति स॒क्ितिपरदं ठ॑दटेधनधान्यप्रवधेनम्‌ बद्यभूयकर स्तोत्रं जपते नित्यमादरात्‌ १७ यत्र यत्र गणेशस्य चिदह्वयुक्ताति वे भटाः धामानि तत्र संभीताः कुरूध्वं मा प्रवेशनम्‌ ९८ इति श्रीमदात्ये मौद्गल्ये गणाष्टोत्तरशतनामस्तोच समाप्तम्‌

(२०) वृहत्स्तोत्ररत्नाकरे ७.. सङ््टनारनगणस्तोत्रम्‌

श्रीग गेञ्चाय नमः नारद उवाच भरणम्य शिरसा देवं गौरीपुर विनायकम्‌ भक्त्यावासंस्मरेन्नित्यमायुःकमार्थसिद्धये प्रथम वक्रतुंडं एकद्‌न्त द्वितीयकम्‌ तृलीयं क्ष्ण- पिगक्षं गजवक्वं चतुथंकम्‌ टलेबोदरं पंचमं षष्ठं विकटमेव सत्तम विष्नराजजञ्च धूस्रवणे तथाष्टमम्‌ नवमं भालचंद्र दमं विनायकम्‌ एकादशं गणपति द्वादशं ठु गजाननम्‌ द्वादरेतानि नामानि तरिस्तध्य यः पठेन्नरः विषएनभये तत्य सबसिद्धिकरं प्रभो «५ विद्यार्थ लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्‌ पुजार्थी लभते पुत्ान्मोश्षा्थी लभते गतिम्‌ जपेद्गणपतिः स्तोचं षड़्भिमांसेः फलं लभेत्‌ संवत्सरेण विद्धि लभते नात्र सखङ्यः अष्टाभ्यो बाद्यगभ्यद्च छिखित्वा यः समपयेत्‌ तस्य विद्या भवेत्सवो गणेशस्य प्रसादतः इते श्रीनारदपुराणे संकष्टनारान नाम गणशस्तोचं संपूणेम्‌

८. गणेशाष्टकम्‌

श्रीगणेशाय नमः सर्वे उखुः यतोऽनतङाकतरनंताङच जीवो यतो नेगणादप्रमेया गणास्त। यतो भाति सव चिधाभेद्‌- भिन्न सदा गणे नमामो भजामः यतङडचाविरासीज्ज- गत्व्मतत्तथाव्जासनो विद्वगो.वेदवगोत्ता तथेन्द्रादयो देव- संघा मलचष्या सदा तं गगेश्ञ नमामो भजामः यतो कद्ेभान्‌ भवो भूजेलं यतः सागराडचंद्रमा व्योम वायुः यतःस्थावरा जगमा वक्ष सघाःसदा गणे नमामो भजामः यतो दानवा. किन्नरा यक्चषसंघा यतदचारणा वारणाःङवापदादच यत.पश्षिकीटायतो वी रूधदच सदा तं गश नमामो भजामः ° यतो बुद्धरत्ताननाशो सुखक्चोथतः

[ग

गणेशस्तोत्राणि (२१)

पैपदो भक्त संतोषिकाः स्युः यतो विघ्रनाशो यतः कायेसिद्धिः पदा तं गणेज्ञं नमामो भजामः यतः पुज सखंपद्यतो वालि र्थो यतोऽभक्तविष्नास्तथानेकरूपाः यतः शोकमोहौ यतः काम एव सदा तं गगरं नमामो भजामः यतोऽनंतशक्ितिः शेषो बभूव धराधारणेऽनेकरूपे शक्तः यतोऽनेकधा स्वगे गरेका हि नाना सदा तं गणेङ्ञ नमामो भजामः यतो दवाचोऽतिङकठा मनोभिः सदा नेतिनेतीति यत्ता गरृणंति। परः बह्यरूपं चि दानंदभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः परीगणेश उवाच पुनरूचे गणाधीशः स्तोचमेतत्प्ठेन्नरः। तरिसंध्य ्रदिनें तस्य स्षकाये भविष्यति यो जपेदष्टदिवसं रोकाष्टकमिदं शभम्‌ अष्टवारं चतथ्यां त॒ सोऽष्टसिद्धीरवा- लयात्‌ ९१०॥ यः पठेन्म।समतर त॒ दशवारं दिने दिने। मोचयेद्धन्धगत राजवध्यं संशयः १९१ विद्याकामो लभे द्िदयां पुत्राथीं पुत्रमाप्लुयात्‌ छििताह्ेभते सवानेकविंराति- रारतः १२ यो जपेत्परयाभक्तया गजाननपरो नरः एव- तुक्त्वा ततो देवश्चान्तधानेगतः भञुः १३ इति श्रीगणेङा- राण उपासनाखंड श्रोगणेशाष्टकं संपणेम्‌ ९, एकदंतस्तोच्म्‌

श्रीगणरायनमः मदासुरं खज्ञांत वे दष्टा विष्णुमुखाः- सुराः श्ग्वादयरच खुनय एकरदतं समाययुः भणस्य नं प्रपूल्यादौ पुनस्तं नेमुरादरात्‌ वष्ट -दषसयुक्ता एकर्द॑तं णिङ्वरम्‌ देबषय उचुः सदात्मषूपं सकलादिभूतम- मायिनं सोहमचित्यबोधम्‌ अनादिमध्यांतविहीनमेकं तमेकर्दंतं शरणं बजामः अनंतचिद्रूपमय गणेशे द्यभेदभेदादि- वेहीनमायम्‌ ददिभकाशस्य धरं स्वधीस्थं तभेकर्देतं शरणं व्रजामः विश्वादिभूत हदे योगिनां वे भत्यक्षरूपेण विभांत-

(२२) बृहत्स्तोत्ररत्नाकरे

मेकम्‌ खदा निरालबसमाधिगम्य तमेकदंतं ।॥ स्ववि भावेन विलासथुक्त बिदस्वरूपा रचिता स्वमाया तस्यां न. ये भददाति यो तमेकदंतं° त्वदीयवीर्येण समर्थ

माया तया संरचितं विदम्‌ नादात्मकं द्यात्मतया भतीतं तमेकदंतं त्वदीयसत्ताधर मेकदंतं गणेङामेकं चय- बोधितारम्‌ सवंत आपुस्तमजं तिसंस्थास्तमेकदंतं० ततस्त्वया प्रेरित एव नादस्तनेदमवं रचित जगद्धे आनदरूपं समभावसंस्थं तमेक० तदेव विर्व कपया तवव संभूत- माद्यं तमसा विभातम्‌ अनेकरूपं द्यजमेकभूतं तमेक ॥१०॥ ततस्त्वया भ्ररितमेव तेन खष्टं खसक्ष्मं जगद्‌कसस्थम्‌।सच्वात्मक र्वेतमनंतमाद तमेक ११॥ तदेव स्वप्नं तपसा गणे खंखि द्विरूपं विविध बभूव सदेकरूप कपया तवापि तमक १२ स्ररितं त्वया हदिस्थं तथा सखदष्टं जगदशरूषम्‌ तेनेव जामन्मयमपमयं तमकः १३ जाय्त्स्वशूप रजसा विभातं विलोकितं तत्करुपया यदव तदा विभिन्नं भवत्येकरूप तमेक १४ एवं खषा भकरतिस्वभावात्तदतरे त्वं विभासि नित्यम्‌ बुद्धिमदाता गणनाथ एकस्तमेक० १५ त्वदान्तया भानि मरहाङच सर्वे नक्षत्ररूपाणि विभाति वे आधारहीनानि त्वया धृतानि तमेकः १६ त्वदात्तया खष्टिकरो विधाता त्वदान्तयापालक एव विष्णुः त्वदान्तया संहरको हरोऽपि तमेक० १७ यदान्या भूजलमभ्यसस्था यदाक्तयाऽपः प्रवहते नद्यः। सीमां सदा रक्षति ससुद्रस्तमेक० १८ यदान्या देवगणो दिविस्थो ददाति वे कम फलानि नित्यम्‌ यदात्ञया शेलगणोऽचलो वे तमेक० ॥१९॥ यदात्तया शेष इलाः धरो वे यदाक्षया मोदभदश्च कामः यदान्ञा कालधरोऽयमा तमेक० २० यदाक्तया वात बिभातिवायुयदान्ञयाऽभ्रिज- ठरा"द्सस्थः यदात्तया सचराचर तमेक० २१॥

गणेशस्तोत्राणि (२३)

पवातरे संत्थितपनेकगूटं यदात्तया सवेभिदं विभाति अनंत शटपं हदि बोधकं वे तमेक० ॥२२॥ यं यो.गेनो योग- बलेन साध्यं कुवेति तं कः स्तवनेन स्तौति अतः रणामेन सुसिद्धिदोऽस्त तमेक० २३ गृत्समद उवाच एवं स्वत्वा ब्रह्माद्‌ देवाः खंञुनयङच वे तृष्णीं भाव भपदययवनन्‌ ठंरैषसं युताः २४ ताठवाच भीतात्मा द्येकदंतः स्तवन वं। जगाद तान्महाभागान्देवर्षीन्भक्तवत्सलः २५ ` एकदंत उवाच ब्रखन्नोऽस्मि स्तोत्रेण खशाः सषिगणाः किल वरणध्व वरदोऽहं बो दास्यामि मनसीप्सितम्‌ २६ भवत्क्रतं गैय वै स्तो प्रीतपदं मम भविष्यति संदेहः सवसिद्धिभदायकम्‌ २७ यं यमिच्छति तं वे दास्यामि स्तोत्रषाठतः। पुत्रपोचादिकं सखव लभते धनधान्यकम्‌ २८ गजादवा- दिकमत्यतं राञ्यभोगं लभेद्‌ ध्रुवम्‌ खकतिसखकिंत योगं वे लभते श"तदायकम्‌ २९ मारणोाटनादीनिराज्य-बन्धा- दिकं यत्‌ पठतां श्रण्वतां व्रणा भवेच्च बन्धहीनता ३० एकविश्ञ तेषारंच इलोकःइचवेकविदा तम्‌ पठते

यमेव दिनानि त्वेकविङतम्‌ ३१॥ तस्य इलभ किश्िच्रिष लोकषु वै भवेत्‌ असाध्यं . साधयेन्मत्येः सवत्र विजयी भवेत्‌ ३२ नित्य. यः पठते स्तोतव बह्यभृतः सं वै नरः तस्य दज्ञनतः सवं देवाः पूता भवति ३२ एव तस्य वचः त्वा ्रहष्टा देवतषयः उचुः करपुटाः